พื้นที่ปฏิบัติการ  ประกอบด้วย
1.       ชุมชนบ้านสระขาว  ม.16  ต.ละแม  อ.ละแม  จ.ชุมพร
2.       ชุมชนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลละแม     อ.ละแม   จ.ชุมพร
3.       ชุมชนบ้านในกริม  ม.8  ต.หาดยาย   อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
4.       ชุมชนบ้านบากแดง  ม.12  ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
5.       ชุมชนบ้านเนินทอง  ม.11  ต.ตะโก   อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
B                ชุมชนบ้านสระขาว
·               กิจกรรม/กระบวนการ ที่ดำเนินการ
1. งาน “รินน้ำชา  เสวนาเรื่องชุมชน”   ได้จัดขึ้น ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2548  เพื่อหารายได้
มาก่อสร้างเพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้  และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช      มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยได้ชักชวนผู้มาร่วมงานรินน้ำชา เดินดูแปลงรวบรวมพันธุ์พืช และดูการเรียนการสอนนักเรียนตามกลุ่มต่างๆ
2. การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรท้องถิ่น      “สมุนไพรกับวิถีชีวิตชุมชน”    มีขึ้นทุกวัน
พฤหัสบดี ของเดือน  แต่ในเดือนภุมภาพันธ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอน  3  วัน  คือ วันที่  3 , 17 , 24   ส่วนในวันที่  10  นั้น ได้เว้นการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรท้องถิ่น ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียน ในวันที่ 7-9  ทางคณะกรรมการกลุ่มและคณะอาจารย์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ประชุมหารือกันว่า สมควรจะงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในวันที่  10   เนื่องจากให้นักเรียนได้พักผ่อน ซึ่งจะนัดหมายเรียนชดเชยกันในภายหลัง   ส่วนสาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น  มีดังนี้
1)  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “ชนิดของสมุนไพร”   มีรายละเอียดของสาระการสอน  ดังนี้
-          ชื่อสามัญ / ชื่อท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่
-          ลักษณะสายพันธุ์ (รายละเอียดของโครงสร้าง)
-          จำนวนสายพันธุ์ / แหล่งของสายพันธุ์
-          ประโยชน์เฉพาะทาง
-          ผลข้างเคียงที่ควรรู้
-          การขยายพันธุ์ / การบำรุงรักษา
-          การเก็บเกี่ยวผลผลิต / การเก็บรักษา
-          คุณค่าของสมุนไพรแต่ละชนิด
ทางวิทยากรท้องถิ่น ได้นำตัวอย่างต้นสมุนไพรและแปลงรวบรวมพันธุ์พืชมาเป็นเครื่องมือใน
การสอนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นของจริง  
2)  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “สมุนไพรกับวิถีชีวิตของชุมชน”   มีรายละเอียดของสาระการสอน  ดังนี้
-          ชี้ให้เห็นความสำคัญของสมุนไพรที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน

-          อธิบายการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพืชสมุนไพรกับวิถีชีวิตชุมชน

                3. การประชุม / พูดคุย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ
                                การประชุมสมาชิก  ได้มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน  เพื่อหาแนวทางร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มฯ  ตลอดจนการนัดหมายลงแรงพัฒนา/ปรับปรุงแปลงรวบรวมพันธุ์พืช ตลอดจนศูนย์เรียนรู้
การพูดคุย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้     ระหว่างวิทยากรท้องถิ่น , ครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านทับใหม่,
ครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์ , ผู้ช่วยชุมชนโครงการดับบ้านดับเมือง , บุคคลที่สนใจ  ทุกครั้งหลังการจัดการเรียนการสอน  เพื่อประเมินผลการสอน และหาแนวทาง/นัดหมายวิธีการสอนของวันถัดไป
·       การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อชุมชน
หลังจากงาน     “รินน้ำชา  เสวนาเรื่องชุมชน”      ส่งผลให้กิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช  เป็นที่รู้จัก
และยอมรับของคนในชุมชนและต่างชุมชนมากขึ้น ตลอดจนหน่วยงานที่เคยมาหนุนเสริม และบุคคลทั่วไป เห็นศักยภาพของทรัพยากรในท้องถิ่นและแกนนำชุมชน
                ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น “สมุนไพรกับวิถีชีวิตของชุมชน” นั้น  ก่อให้เกิดความรู้ที่เพิ่มสาระวิชาให้กับนักเรียน  (ตามแผนการจัดการเรียนรู้   2  เรื่อง  คือ เรื่อง “ชนิดของสมุนไพร “และ “สมุนไพรกับวิถีชีวิตของชุมชน”)
                ทางด้านวิทยากรท้องถิ่น  เห็นได้ชัดว่ามีความตื่นตัวเพิ่มขึ้น  จากการเตรียมการสอนโดยมีสื่อเป็นเครื่องมือในการสอน 
·       แผนงานต่อเนื่อง
- การจัดการเรียนการสอน  ควบคู่กับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (ทำไปเรียนรู้ไป)  เพื่อวาง
แนวทางให้กับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป

                - การสร้างศูนย์เรียนรู้  เพื่ออำนวยการจัดการเรียนการสอน  เช่น การสร้างห้องเรียนรู้ , การสร้างห้องเก็บงาน/เอกสาร , การสร้างห้องน้ำ 

                - การศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มทักษะ และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนและวิทยากรท้องถิ่น

·       ความรู้ / ประเด็นที่น่าสนใจ
                 - การถ่ายทอดความรู้อย่างไร  ให้ผู้ฟังเข้าใจ  เช่น    วิทยากรท้องถิ่นจะใช้เทคนิคการสอนอย่างไร เพื่อสื่อความหมายให้นักเรียนรับรู้ได้ตรงกับสิ่งที่ตนเองอยากจะสื่อ
                
B                ชุมชนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลละแม
·       กิจกรรม /กระบวนการ ที่ดำเนินการ
1. เวทีชุมชน    เรื่อง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง   ซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละแม    มีประเด็น
พูดคุย ดังนี้
-          แนะนำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลละแม   ให้ชาวประมงพื้นบ้านแหลมสันติ
และหมู่บ้านใกล้เคียงได้รู้จัก  และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปี พ.ศ.2548
-          การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับประมงพื้นบ้าน       ซึ่งทางชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ จัดงานปิดอ่าว เมื่อวันที่  14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 
-          ปัญหาและความต้องการของชาวประมงพื้นบ้าน    ในขณะนี้ ปัญหาที่ชาวบ้านประสพ  คือ

ปัญหาเรื่องการทำมาหากิน ที่ส่งผลมาจากสัตว์น้ำมีน้อยทำให้หากินยากขึ้น  /  ปัญหาค่าครองชีพเพิ่มขึ้น / ปัญหาหนี้สิน / ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย จากการไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องอาศัยพื้นที่ชายทะเล ซึ่งต้องบุกรุกที่ดินของรัฐ / ปัญหากับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ขัดแย้งเรื่องที่อยู่อาศัย ทั้งๆที่ชาวบ้านอาศัยมานานก่อนจะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ในส่วนของความต้องการ ชาวบ้านต้องการสิทธิในการอยู่อาศัยอย่างมั่นคง / การจัดบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ / การฟื้นฟูประมงชายฝั่ง / การส่งเสริมอาชีพ

2.       สำรวจข้อมูลชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านแหลมสันติ
·       การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อชุมชน
-          เกิดข้อมูลชุมชน  
-          เวทีเรียนรู้  ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน  และความรักบ้านเกิด
-          เกิดแนวทางการพัฒนาชุมชน
·       แผนงานต่อเนื่อง

ด้านกิจกรรมของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ

-          ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
-          ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับตัวแทนเกษตรกรประจำหมู่บ้าน

ด้านการร่วมกิจกรรมภาคีพันธมิตร  เรื่องการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง 

-  การประมวลข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประมงทั้งหมด  พร้อมทั้งให้คณะทำงานศึกษาข้อมูล 
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
·       ความรู้ / ประเด็นที่น่าสนใจ
-          กลไกการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
B                ชุมชนบ้านในกริม
·       กิจกรรม /กระบวนการ ที่ดำเนินการ
ติดตามงานและประสานงาน กับแกนนำและสมาชิกกลุ่ม  มีสาระการพูดคุย ดังนี้
-          ผลจากการชี้แจงโครงการต่อสมาชิกในชุมชน
-          แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงสถานการณ์การเลือกตั้ง และปัญหาภัยแล้ง
-          แลกเปลี่ยนพูดคุยการเข้าร่วมเวทีนโยบายสาธารณะของแกนนำชุมชน
·       การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อชุมชน
เนื่องจากชุมชนบ้านในกริม เป็นชุมชนเปิดใหม่  เพิ่งได้จัดทำโครงการชุมชน  จึงยังไม่พบการเปลี่ยน
แปลงต่อชุมชน     มีเพียงแนวทางการจัดสวัสดิการของชุมชน
·       แผนงานต่อเนื่อง
-          แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการ
-          แนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
B                ชุมชนบ้านบากแดง
·       กิจกรรม /กระบวนการ ที่ดำเนินการ
1.       ร่วมสังเกตุการณ์ การทำกิจกรรมของชุมชน 
-          การฝากเงิน / การให้กู้
-          การประชุมประจำเดือนของกลุ่ม
·       การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อชุมชน
ในส่วนของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้  เนื่องจากชุมชนบ้านบากแดงเป็นชุมชนเปิดใหม่ 
เพิ่งได้จัดทำโครงการชุมชน  จึงยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน    
                ในส่วนของชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในโครงการ  SML  (หมู่บ้านนำร่อง)
·       แผนงานต่อเนื่อง
-          แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการทุน
·       ความรู้ / ประเด็นที่น่าสนใจ
-          มีภูมิปัญญาการปั้นดินเผา
B                ชุมชนบ้านเนินทอง
·       กิจกรรม /กระบวนการ ที่ดำเนินการ
1.       ค้นหาแกนนำชุมชน
2.       เปิดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกับแกนนำชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงโครงการ
3.       เปิดเวทีพูดคุยเพื่อพัฒนาโครงการ
·       การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อชุมชน
เนื่องจากชุมชนบ้านเนินทอง เป็นชุมชนเปิดใหม่  อยู่ในระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการ
·       แผนงานต่อเนื่อง
-          เปิดเวทีพิจารณาโครงการ