Indy Freedom company

ธีรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2548

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548

ณ คณะครุศาสตร์ ห้อง 1135

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

  • การตั้งชื่อบริษัท สมาชิกทุกคนร่วมกันเสนอชื่อบริษัท

  • การวางแผนจัดตั้งบริษัท สมาชิกทุกคนร่วมกันวางแผนการทำงานพร้อมทั้งแจกแจงหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายจะได้รับมอบหมายหน้าที่จากประธานในการประชุมแต่ละครั้ง

  • การจัดทำแผนโครงสร้างการบริหารบริษัท ในส่วนของเลขานุการให้จัดทำรายชื่อบุคลากรประจำตำแหน่งและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

  • ฝ่ายประสานงานสำรวจสถานที่ ที่จะจัดกิจกรรมนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 2/2548

  • ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันเสนอเครื่องแบบประจำบริษัทและกิจกรรมต่างๆของบริษัท และนำมาเสนอประธานเพื่อลงมติอีกครั้งในที่ประชุมครั้งที่ 2/2548

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

  • ประธารพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมให้มีการแต่งตั้งดังนี้

 ลำดับที่

 ชื่อ - สกุล

 ตำแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 น.ส.ธีรภัทร   สุดาทิศ

น.ส.นุชจรีย์    คล้ายเอี่ยม

นายจิรอาจ     สมิงชัย

นายธีระชัย     บำรุงศิลป์

นางสาวอาทิตยา    โซ่กลิ่ม

นางสาววรัญญา      พันธุ์นุเรณู

นายอิสรา       กายสิทธิ์

นายภาคย์ภูมิ   โพธิ์อยู่

นายสิวะภัทร     วิทยารังษีพงษ์

ประธานบริษัท

ฝ่ายการเงิน

หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายประสานงาน

หัวหน้าฝ่ายอบรม

ฝ่ายอบรม/เลขาณุการ

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ

ฝ่ายผลิตสื่อ

ฝ่ายผลิตสื่อ

วาระที่ 3 อื่นๆ

  • ให้ทุกฝ่ายเริ่มจัดทำบันทึกประจำวัน ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2548 จนสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการบริษัทจำลอง

.................................       

(น.ส. ธีรภัทร   สุดาทิศ)        

ประธานบริษัท             

...................................     

     (น.ส. วรัญญา   พันธุ์นุเรณู)    

เลขาณุการ                

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Theerapat Sudatidความเห็น (1)

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 
บันทึกนี้อยู่ผิดชุมชนค่ะ ย้ายออกไปไว้ให้ถูกที่ด้วย