2021-01-14 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – single quotes & double quotes

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-14

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – single quotes & double quotes

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง single = ‘SING-guhl’

ออกเสียง quotes = ‘KWOHT

ออกเสียง double = ‘DUHB-uhl’

The Computer Language Company Inc .

single quotes

The single quote character (')

is sometimes used with double quotes

to express quotes within a quoted string.

For example, in the dBASE statement ?

'Press the "Enter" key.',

the single quotes surround the entire string,

allowing the double quotes

to be used as actual double quotes.

double quotes

The double quotes (") symbol

is used to delineate a string of text

as in the C statement printf("Press Enter now.\n");.

They are also used to delineate a phrase for searching.

If you enter "absolute measurement" in a Web search engine,

you are asking for an article that contains the two-word phrase,

not one that has the two words individually anywhere within the text.

Common Errors In English Usage Dictionary

Single quotes

In standard American writing,

the only use for single quotation marks

is to designate a quotation within a quotation.

Students are exposed by Penguin Books and other publishers

to the British practice of using single quotesfor normal quotations

and become confused.

Some strange folkloric process has convinced maEYEYny people

that while entire sentences and long phrases are

surrounded by conventional double quotation marks,

single words and short phrases take single quotation marks.

“Wrong,” I insist.

Dictionary.com

Was "Single" Always A Negative Word?

TRANSCRIPT

So, I think the word single gets a bad rap.

I’m sure when most people hear single

they think of someone being alone or lonely,

but I … I don’t think it has to be that way.

To be fair, back in like, the 14th century,

if a woman was single, coming from the French sengle,

which just meant she was “alone or unmarriedor otherwise unengaged.”

It was a bad thing.

It was something that was looked down upon

because women were judged

based on whether they were marriedand who they were married to.

If women chose not to marry,

then they were referred to as spinsters?

Which is a kind of funny, nasty-sounding, derogatory term

that just meant they were women

who chose not to be married and were past the age of marrying.

Whatever that means.

But, I think that we need to reclaim the word single for our time.

Because it is not the 14th century anymore,

and nobody has to feel ashamed of not getting married.

I mean,

American Heritage® Dictionary of the English Language,

quot ′er n.

Usage Note:

People have been using the noun quote

as a truncation of quotation for over one hundred years,

and its use in less formal contexts is widespread today.

Language critics have objected to this usage, however, as unduly journalistic or breezy,

but the word appears to have gained acceptance.

In our 2009 survey, 80 percent of the Usage Panel accepted the example

He began the chapter with a quote from the Bible.

The same percentage accepted

He lightened up his talk by throwing in quotes from Marx Brothers movies.

These results represent a much higher level of acceptance than in previous surveys. ·

People sometimes use quote as a synonym for "a dictum;

a saying," as in His career is just one more validation of Andy Warhol's quote that

"In the future, everybody will be famous for fifteen minutes."

A majority of the Panel (albeit a smaller one) accepts this usage, too.

In 2009, 60 percent accepted the Andy Warhol example.

This is a dramatic increase over the mere 24 percent that accepted the same sentence in 1988.

today we can think of single in a positive light.

Giving yourself your single, undivided attention,

so that you can really show yourself some love.

Or, you can think of single as being unique,

like “I am a single example of awesomeness in the world.”

You know?

So, the next time you’re feeling down about being single

—and trust me, I’ve been there, just remember,

it’s not the 14th century,

and we do not have to be ashamed if we’re living life sans marriage. You know?

Dictionary.com

VOCAB BUILDER

What is a basic definition of quote?

Quote means to repeat the exact words of a speaker or an author.

A quote is also a passage or statementrepeated in this way.

Quote means to cite something as a form of proof.

Quote has several other senses as a verb and a noun.

To quote something or someone is to repeat the exact words

they said or to recite the exact words written in a book.

Real-life examples:

Great speakers often quote other inspiring people

when making speeches.

Newspapers will often quote the people they interviewed

to show the reader they aren’t making things upor paraphrasing.

Religious leaders will often quote the words

written in a holy book when giving sermons.

Used in a sentence:

The speaker quoted poet John Donne when she said, “No man is an island.”

In this sense, quote is a phrase, statement, or written passage

that another person repeats exactly.

Real-life examples:

The news will report quotes of politicians, economists, scientists,

and other important people.

Many popular sayings and phrases are quotes.

Used in a sentence:

“A house divided against itself cannot stand” is a famous Abraham Lincoln quote.

Quote also means to offer something as evidence or supporting facts.

Real-life examples:

Lawyers and judges will often quote earlier court cases when making arguments.

Religious leaders or followers will frequently quote religious texts

when explaining what is and isn’t acceptable behavior.

Used in a sentence:

The attorney quoted the earlier legal decision when she argued that the new law was unjust.

Where does quote come from?

The first records of quote come from around 1350.

It ultimately comes from the classical Latin quot, meaning “how many.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)