เครือข่ายของครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  แห่ง อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  น่าจะเป็นศูนย์ศึกษาเรื่อง ICT กับเศรษฐกิจพอเพียง   หารูปแบบที่ ICT เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

         สภาการศึกษาน่าจะร่วมมือกับกระทรวง ICT ทำโครงการนำร่อง   ว่าโครงข่ายและบริการ Internet ความเร็วสูงจะเข้าไปให้บริการการเรียนรู้ระดับชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร

         เน้น  การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเน้นเพื่อการเรียนรู้ระดับชาวบ้าน   ไม่ใช่เน้นเพื่อการบันเทิง   หรือเพื่อการกระตุ้นเร่งเร้ากิเลสอยากซื้ออยากครอบครองวัตถุสิ่งของที่เกินความจำเป็น

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มหาสารคาม   ขอนแก่น   จะเข้าไปร่วมเป็นเครือข่ายเชิง content อย่างไร   นี่เป็นอีกโจทย์หนึ่งของโครงการนำร่อง

         โครงการบัณฑิตศึกษาแบบพัฒนบูรณาการศาสตร์แนวของ ศ. ดร. อภิชัย  พันธเสน  หรือแนวอื่น ๆ จะเข้าไปเป็นกลไกหนุนการเรียนรู้ของชาวบ้าน   เพื่อความอยู่ดีมีสุขในระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร   น่าจะเป็นอีกโจทย์หนึ่ง

         สคส. ไม่ใช่องค์กรที่เป็นแหล่งทุน (granting agency)  เราจะร่วมเป็นพันธมิตรด้าน KM ครับ   ที่เราถนัดคือตั้งคำถาม

วิจารณ์  พานิช
 22 ธ.ค.49