ไปนิเทศโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนจอหอ บ้านโพธิ์

ได้เห็นผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีมาก หาได้ยาก

คือการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ผู้สอนหลายวิชาในระดับชั้นเดียวกันวางแผนร่วมกัน เขียนเป็นแผนบูรณาการ และนำไปใช้สอน ได้ผล

ที่โรงเรียนมหิศราธิบดี และโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

มั่นใจได้ว่าโรงเรียนเข้มแข็งทางวิชาการ