สายลับปราบบุหรี่ : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราสืบเนื่องจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2547 ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเยาวชนกับอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่สุรา และมลภาวะเสียง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองตามพระราชดำรัส  อีกทั้งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มุ่งประเด็นในด้านการป้องกันควบคุมเพื่อมิให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปเสพอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่และสุรา                ดังนั้นกรมควบคุมโรค  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2548 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ประชาชนสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนผู้กระทำผิดกฎหมายบุหรี่และสุราทางสื่อต่างๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ 0-2590-3342 จำนวน 30 คู่สายตลอด 24 ชั่วโมงทางอินเตอร์เน็ต www.thaiantitobacco.com ทางจดหมาย ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา  กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   หรือผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนด้วยตนเอง  ฯลฯวัตถุประสงค์1.      เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ2.      เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีที่ได้รับการร้องเรียน และมีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายแบบมีส่วนร่วม3.      เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ4.      เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกฎหมายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอบเขตความรับผิดชอบ                1. รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  ตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 0-2590-3342 โทรสาร  จดหมาย  เว็บไซต์ www.thaiantitobacco.com และcall center ของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น 1111 สายด่วนภาครัฐ    1569 สายด่วนแม่บ้านกรมการค้าภายใน  สายด่วน อย.เป็นต้น                2. ให้คำปรึกษา แนะนำและประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเชื่อมโยงกับสุขภาพ  แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป                3. ปฏิบัติการตรวจจับดำเนินคดี  กรณีที่ได้รับการร้องเรียน  หรือพบผู้กระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์และยาสูบ                4. รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามคดี  พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                5. เฝ้าระวัง  ตรวจเยี่ยม  และประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่สถานประกอบการตามกฎหมาย                6. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน  เพื่อสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ                7. ติดตามประเมินผล / รวบรวมปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อัตรากำลัง                ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  12 คน และส่วนภูมิภาค 6 คน ประจำอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี  นครสวรรค์  นครราชสีมา   อุบลราชธานี   เชียงใหม่  และ นครศรีธรรมราช  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังนะคะว่ากฎหมายกำหนดให้ที่ไหนบ้างที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือว่าใครใจร้อนอย่างจะรู้เร็ว ก็ไปดาวน์โหลด พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ในwww.thaiantitobacco.com  ดูก่อนนะจ๊ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โฉมหน้า สายลับปราบบุหรี่ รุ่นแรก ค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>