ผลการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)  ระบบพนักงานในมหาวิทยาลัย  เร่องระบบเงินเดือน ระบบความก้าวหน้า  เครื่องแต่งกาย และระเบียบการลาศึกษา ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัย ได้ผลสรุปดังนี้ 

กลุ่มที่ 1

เครื่องแบบพิธีการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. เห็นชอบในการแต่งชุดปกติขาวเหมือนข้าราชการ
 2. สัญลักษณ์บนหมวกสีทองตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. เครื่องหมายแสดงสังกัดบนปกคอเสื้อเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ตราสัญลักษณ์บนอินธนู เห็นควรให้ สกอ. เป็นผู้กำหนด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
 5. กระดุมเสื้อนูนสีทองตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. รองเท้าหุ้มส้น หนังสีดำ ถุงเท้าชายสีดำ ถุงเท้าหญิงยาวสีเนื้อ
 7. อัตราแท่งเงินเดือน

  1. เห็นด้วยกับการประเมินเพื่อเปลี่ยนแท่งเงินเดือนให้สูงขึ้น
  2. เงินค่าตอบแทนในส่วนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังต่ำเกินไป
  3. เห็นควรปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากฐานอัตราเงินเดือนเดิม (เงินเดือนรวมสวัสดิการ)
  4. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ
  5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับซีควบ ให้สามารถเลื่อนระดับได้เลยโดยไม่มีการประเมิน (ยกเว้นการประเมินเพื่อเปลี่ยนแท่งเงินเดือนในรอบแรกของการบรรจุ)