เมื่อคืนกำลังเสวนากับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ในวงเล่า ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ถามพี่อยู่ไหน ผมก็ตอบไปว่า อยู่กับเพื่อน ๆ ในร้านแห่งหนึ่ง เดียวจะไปหาเพราะน้องเขาอยากถามหาค่าIOCอย่างไร ผมก็บอกว่าเลย พอมาถึงกำลงจะอธิบายและเขียนแสดงตัวอย่าง ปรากฏว่าไฟดับเพราะร้านปิดพอดี อะไรช่างเหมาะจงขนาดนี้ เลยบอกว่าไปรอที่บ้าน อีก 10 นาทีถึง พอถึงบ้านก็เลยอธิบายการหาค่าIOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เขี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม IOC คือ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในการตรวจสอบ โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถามดังนี้
  •  ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  • ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  • ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค
แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร
เกณฑ์ 1. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้

          2. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
ตัวอย่างเช่น ข้อคำถาม ข้อ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แต่ละท่าน ให้คะแนนมา คือ +1 ทั้ง 3 ท่าน การหาค่าIOC  คือ
           1. หาผลรวมของคะแนนในข้อ 1 โดยการบวก  1+1+1 เท่ากับ 3 คะแนน
           2. หารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญ คือ ผลรวมคะแนน/จำนวนผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 3/3 = 1 แล้วนำผลไปเที่ยบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากผลแสดงว่า ข้อคำถามมีความเที่ยงตรงสูง นำไปใช้ได้  ส่วนข้ออื่น ๆ ก็ทำหลักการเดียวกันทั้งหมด
         เห็นไหมครับการหาค่าIOC ไม่ยากเลย สามารถหาได้ทั้งแบบทดสอบ แบบวัด สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์หรือผู้สนใจ อ่านแล้วนำไปใช้ได้เลย
ทองสง่า ผ่องแผ้ว
21 ธ.ค. 2549