วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2549

วันนี้ที่จริงแล้วในตารางไม่การถ่ายบันทึกเทปการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา แต่ครูผู้สอนได้ขอเพิ่มวันนี้ด้วย โดยบอกปากเปล่ากับพี่จิโรภาสไว้ ซึ่งไม่ใครทราบเรื่องนี้ และบังเอิญวันนี้พี่จิโรภาสไปทำธุระเข้าที่ทำงานช้า จึงเกิดความวุ่นวายขึ้น ผมจึงต้องรับอาสาไปถ่ายแทน ปัญหาที่เกิดในวันนี้คือการไม่ประสานงานกัน ทั้งทางฝ่ายครูผู้สอนและพี่จิโรภาสที่ไม่ได้บอกให้ผู้อื่นทราบไว้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับ