KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 231. หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคม

      ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้การจัดการความรู้ขององค์กรภาคประชาสังคม ประสบความสำเร็จ

        เงื่อนไขภายใน
             ๑. ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและความรู้ ในการขับเคลื่อนงาน  รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร  ทั้งผู้นำหลักและสมาชิกในเครือข่าย    นอกจากนั้น ทุกคนยังยึดมั่นการทำงานตามแนวทางข้างต้นอย่างเหนียวแน่น
            ๒. ผู้นำและแกนนำองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้  รวมทั้งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์กร ด้วยการสนับสนุนเอื้ออำนวย ประสานให้มีการปฏิบัติการจริงในองค์กร เช่น จัดให้มีการถ่ายทอดเรื่องการจัดการความรู้ แก่สมาชิกในองค์กร    เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ในการจัดการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่าย
            ๓. คณะทำงานและสมาชิกในองค์กร เห็นความสำคัญและมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเครื่องมือทีใช้ในการจัดการความรู้ เช่น การวิจัยแบต่างๆ  เครื่องมือชุดธารปัญญา  เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)  การเล่าเรื่อง (Storytelling)
            ๔. คณะทำงานและสมาชิกได้ปฏิบัติการจริง เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผ่านการขับเคลื่อนงานขององค์กร
            ๕. การมีคณะทำงานด้านวิชาการขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการแสวงหา ศึกษาค้นคว้า และสร้างความรู้ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานขององค์กร
            ๖. แกนนำ คณะทำงาน และสมาชิกในองค์กร ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
            ๗. การเข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

      เงื่อนไขภายนอก
            ๑. การสนับสนุนด้านวิชาการและความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ จากหน่วยงานและสถาบันวิชาการส่วนกลาง  (เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)     โดยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนกระบวนการให้  หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
            ๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อการทำงานเชิงวิชาการและการจัดการความรู้

      จากหนังสือ "หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคม" โดย ประภาพรรณ อุ่นอบ   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิจารณ์ พานิช
๑๘ พย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm#km-วันละคำ

หมายเลขบันทึก: 68522, เขียน: 21 Dec 2006 @ 08:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)