ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้การจัดการความรู้ขององค์กรภาคประชาสังคม ประสบความสำเร็จ

        เงื่อนไขภายใน
             ๑. ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและความรู้ ในการขับเคลื่อนงาน  รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร  ทั้งผู้นำหลักและสมาชิกในเครือข่าย    นอกจากนั้น ทุกคนยังยึดมั่นการทำงานตามแนวทางข้างต้นอย่างเหนียวแน่น
            ๒. ผู้นำและแกนนำองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้  รวมทั้งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์กร ด้วยการสนับสนุนเอื้ออำนวย ประสานให้มีการปฏิบัติการจริงในองค์กร เช่น จัดให้มีการถ่ายทอดเรื่องการจัดการความรู้ แก่สมาชิกในองค์กร    เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ในการจัดการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่าย
            ๓. คณะทำงานและสมาชิกในองค์กร เห็นความสำคัญและมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเครื่องมือทีใช้ในการจัดการความรู้ เช่น การวิจัยแบต่างๆ  เครื่องมือชุดธารปัญญา  เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)  การเล่าเรื่อง (Storytelling)
            ๔. คณะทำงานและสมาชิกได้ปฏิบัติการจริง เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผ่านการขับเคลื่อนงานขององค์กร
            ๕. การมีคณะทำงานด้านวิชาการขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการแสวงหา ศึกษาค้นคว้า และสร้างความรู้ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานขององค์กร
            ๖. แกนนำ คณะทำงาน และสมาชิกในองค์กร ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
            ๗. การเข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

      เงื่อนไขภายนอก
            ๑. การสนับสนุนด้านวิชาการและความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ จากหน่วยงานและสถาบันวิชาการส่วนกลาง  (เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)     โดยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนกระบวนการให้  หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
            ๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อการทำงานเชิงวิชาการและการจัดการความรู้

      จากหนังสือ "หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคม" โดย ประภาพรรณ อุ่นอบ   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิจารณ์ พานิช
๑๘ พย. ๔๙