GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จอมปราชญ์ของแผ่นดิน

การจัดการความรู้คู่ความพอเพียง เรียงร้อยจาก ก.พ.ร.

จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้

  พระปรีชาสามารถและพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ใน การนำเสนอผลงานวิจัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสดำรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เรื่อง “พระอัจริยภาพในการบริหารจัดการ” โดย ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค และคณะ ซึ่งการวิจัยดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค  และคณะ ดำเนินการขึ้น และจัดทำเป็นหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติ 2  เล่ม  คือ “9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ” และ  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ”


         กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งในการดำเนินโครงการพระราชดำริต่าง ๆ นั้น

 ทรงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้รับบริการ คือ ประชาชน

 ต้องมีการสำรวจความรู้ ข้อมูลภูมิประเทศ สถานที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 แล้วจึงพัฒนาความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลเหล่านั้น (Tacit Knowledge) ออกมาทำให้กระจ่างแจ้ง

 โดยการสังเคราะห์ จัดทำให้เป็นระบบ และนำไปปฏิบัติ เกิดการถ่ายทอดแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้

         ตัวอย่างในเรื่องของการจัดการความรู้คือ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาทั้ง 6 แห่ง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารวิธีการและวิธีปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนและ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกลายเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปขอความรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงจนเห็นผล

 ข้อความข้างบนคัดมากจาก เอกสาร ก.พ.ร เดือน ธันวาคม ครับ (คลิก)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68518
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

  • ตามเข้าไปอ่านแล้วค่ะ น่าสนใจมากๆ
  • ขอบคุณค่ะ

 3D Santa ขอบพระคุณครับ ท่านอาจารยแป๋ว

"ถ่ายทอด แบ่งปัน"

ขอบคุณมากค่ะ เพิ่งได้ตามเข้าไปอ่านค่ะ ได้ความรู้ใหม่เพียบเลยค่ะ

 3D Magical Snowman เรียนท่านใบบุญ อบอุ่นด้วยการพัฒนา

 เป็นอย่างไรครับ หนาวนี้ ทันตะ มอดินแดง แรงไปทางไหนครับ