เรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน “มหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่ BITEC” ครับ

         เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้หนึ่งประสบการณ์ของผมเช่นกันครับที่จะมีประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประสานงานวิจัยตามโครงการ “ABC เหนือล่าง สกว. ของผมเป็นอย่างมาก

          จึงอยากให้ทุกท่านที่เป็นเพื่อนร่วมทางของผมได้พิจารณาหาโอกาสศึกษายุทธศาสตร์ 3 ด้าน (ไม่ทอดทิ้งกัน-เข้มแข็ง-คุณธรรม) เพื่อเป้าหมายการเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อเป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ร่วมกันต่อไปด้วย จะขอบคุณมากเลยครับ

         ยุทธศาสตร์ “ไม่ทอดทิ้งกัน-เข้มแข็ง-คุณธรรม” สามารถนำมาใช้ได้ทั้ง 3 บริบท ครับ คือใช้ในเชิง “พื้นที่-กลุ่มคน-ประเด็น”

         ท่านที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบันทึกก่อนหน้านี้หลายบันทึกครับ เช่น บันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) (Link) บันทึกของท่าน รมต.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (Link)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.