รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และทุนอานันทมหิดล

HONEY

              เนื่องจากหลายท่านสับสนกับกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและทุนอานันมหิดล (ฟังเผินๆ ได้ยินชื่อ “มหิดล” ก็คิดว่าเหมือนกัน)

               วันนี้ขออนุญาต นำรายละเอียดสั้นๆ ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และทุนอานันทมหิดล มาลงบล็อก เพื่อคลายข้อข้องใจ

 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

                      รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕     ดำเนินการโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และมีอุปนายกซึ่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกรรมการโดยตำแหน่ง เช่น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมสารนิเทศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นต้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
               รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลนานาชาติ ซึ่งมอบให้ผู้สมควรได้รับจากประเทศใดๆ ก็ได้ โดยแบ่งเป็นรางวัลด้านการแพทย์ 1 รางวัล มอบให้กับผู้ที่สร้างผลงานวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลจำนวนมากข้ามประเทศและข้ามทวีป อีกหนึ่งรางวัลนั้นคือสาขาสาธารณสุข มอบให้แก่บุคคลซึ่งนำความรู้มาประยุกต์ใช้ก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรจำนวนมากข้ามประเทศข้ามทวีปเช่นกัน         ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ไม่ต้องการที่จะให้รางวัลแก่บุคคลที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนของตนไม่ว่าจะเป็นชุมชนในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม       นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ จวบจนปัจจุบัน มีบุคคลหรือองค์กรได้รับรางวัลนี้แล้วทั้งสิ้น ๔๑ ราย
รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชม สารคดีเทิดพระเกียรติ 115 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตอนที่ 1

 ทุนอานันทมหิดล

               ทุนอานันทมหิดลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งทุนนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘     พระราชทานนามทุนว่า “อานันทมหิดล” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียนจัดตั้งนำทุนอานันทมหิดลเป็น “มูลนิธิอานันทมหิดล” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาชั้นสูง ด้วยการพระราชทานทุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ แล้วนำกลับมาถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลัง ตลอดจนช่วยในการพัฒนาประเทศ ผู้ได้รับพระราชทานทุนควรกลับมาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมือง แต่ไม่ผูกมัดว่าต้องรับราชการ
                     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นสาขาแรก ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และสนพระทัยการสาธารณสุขของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
                       ก่อนที่จะออกไปศึกษาในต่างประเทศ คณะกรรมการประจำแผนกจะนำผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชวาทและเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้ว ในโอกาสแรกที่กลับมาถึงประเทศไทย จะนำเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานทุกคน
                       จนถึงปัจจุบันมูลนิธิอานันทมหิดล ขยายทุนการศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชารวมทั้งสิ้น ๘ แผนก คือ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ และอักษรศาสตร์  จากการเริ่มต้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพียง ๒๐,๐๐๐ บาท       สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล สำเร็จการศึกษากลับมาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งสิ้น ๒๔๘ คน
รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิอานันทมหิดล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Award

คำสำคัญ (Tags)#รางวัล#ทุน#มหิดล

หมายเลขบันทึก: 68144, เขียน: 19 Dec 2006 @ 10:24 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)