ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการอบรมรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในโครงการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยโครงการและหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

     1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซท์ http://www.computer.kku.ac.th/training.html

     2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มข. รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซท์ http://www.computer.kku.ac.th/training.html

     3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา มข. รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซท์ http://www.computer.kku.ac.th/training.html

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.computer.kku.ac.th/

http://www.computer.kku.ac.th/train.html

http://www.computer.kku.ac.th/training.html