ใน 2 ปีที่ผ่านมา  ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้มีการประกวดโรงเรียนดีเด่นกิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 โดยในปี 2548 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคือโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขาวง อ.ลานสัก อุทัยธานี โรงเรียนสังฆวิถี อ.ลาดยาว นครสวรรค์  และในปี 2549 โรงเรียนที่ได้รางวัลคือ โรงเรียนอนุบาลวชิระบารมี โรงเรียนบ้านโนนทอง อ.วชิระบารี พิจิตร และโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย อ.ลาดยาว นครสวรรค์  

ทั้ง 6 โรงเรียน ในปีนี้ (2550) จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ของเขตตรวจราชการที่ 3 และจะได้มานำเสนอกับโรงเรียนอื่น ๆ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 โดยกิจกรรมจะมาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนที่สนใจการพัฒนากิจกรรม  นอกจากนั้นยังมี section ที่จะให้มีกิจกรรมการถอดบทเรียน รวมทั้งการทำ AAR ด้วย

คิดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 จะได้มีการพัฒนาต่อยอดในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทันตสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป   ผู้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม Km ที่นำมาใช้ร่วมกับงานประจำที่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอยู่แล้ว จะช่วยใหเป้าประสงค์ในการทำงานบรรลุได้ดียิ่งขึ้น

ท่านที่สนใจในกิจกรรมดัง โปรดติดตามผลการจัดทำกิจกรรมได้ในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ 

    แบ่งสีจัดกลุ่มแปรงฟัน ตามความรุนแรง ของโรคในช่องปาก

    มีพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ กลุ่มที่แปรงไม่ดีจะมีพี่เลี้ยงมากกว่า 

   มีนโยบายของโรงเรียนในการเลือกรับประทานอาหาร   

   ตรวจฟันทุกวันศุกร์ เพื่อส่งไปรักษากับทันตแพทย์