การพัฒนาระบบดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการ จังหวัดอ่างทอง

  ติดต่อ

สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ผลการศึกษา
– การ ดำเนินงานในระยะเตรียมการได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนการช่วยเหลือคน พิการ รวมทั้งวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพอการแบบ บูรณาการ

- ในระยะดำเนินการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความ ต้องการ จัดระบบดูแลคนพิการตามประเภทและระดับความสามารถของคนพิการ สนับสนุนกายอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ และส่งต่อคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้ดูแลคนพิการฝึกอาชีพ เพื่อให้มีรายได้สำหรับดูแลคนพิการ

- ผลการดำเนินงานพบว่า การสำรวจและขึ้นทะเบียนคนพิการได้ครอบคลุมมากขึ้น คนพิการได้รับบริการสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ร้อยละ 98.05 เกิด การทำงานร่วมกันของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน และการมีส่วนร่วมทั้งคนพิการและผู้ดูแลให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพ และสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ ป้องกันประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการด้วยการส่งเสริมสุขภาพ อย่างเหมาะสม

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 67988, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:46:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#คนพิการ#ฟื้นฟู#สมรรถภาพ#ผลงานทางวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)