ดนตรีพื้นเมืองกับการฝึก โดยใช้โน้ต และการนับจังหวะ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบูรณาการ  จากการที่ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของดนตรีพื้นเมือง รู้จักอุปกรณ์ สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรี เรียนรู้ โน้ตและการนับจังหวะมาแล้วในสัปดาห์ก่อน และในวันนี้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยเริ่มการการฝึกไล่บันไดเสียงตามโน้ต ผู้เรียนได้รับการฝึกที่เหมือนกัน แต่จะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปฝึกอย่างต่อเนื่อง ตามความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ยังต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์ และพรแสวง จึงจะทำให้เกิดความชำนาญ หลังจากได้ฝึกปฏิบัติแล้วผู้เรียนบางคนสามารถเล่นเพลง ล่องแม่ปิงได้ แต่ยังไม่คล่องนัก โดยส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับฝึกเป็นเพลงแรก ของการเล่นดนตรีประเภทนี้ เนื่องจากมีทำนองที่คุ้นหู ฟังง่าย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เรียนได้เขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง พอสรุปได้ว่า ผู้เรียนได้รู้ความเป็นมาของดนตรี ซึ่งเคยเห็นมีอยู่ตามพื้นบ้านทั่วไป แต่ขาดผู้ที่สนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้ขาดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของดนตรีพื้นบ้านประเภทนี้ หากได้ศึกษาไว้จะเป็นประโยชน์ต่อลูก หลานในวันข้างหน้า และตนเองยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน สืบทอดต่อไป 


 "ต่างกันที่วัยแต่ใจเดียวกัน"