ประสบการณ์เป็นพี่ค่ายสอนหนังสือ

 ประสบการณ์ในการเป็นพี่ค่ายสอนหนังสือในพื้นที่ห่างไกล

        โดยสืบเนื่องมาจากการศึกษาในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในสมัยนี้  เพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ เป็นตัวกำหนดอนาคตอีกอย่างหนึ่ง เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้  ถึงแม้ว่าโลกจะมีเทคโนโลยีทันสมัย แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา และขาดแคลนอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือแม้กระทั้งบุคลากรทางการศึกษาและ คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความท้าทายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ดิฉันสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาในครั้งนี้ จึงได้ร่วมกับเพื่อนๆทำค่ายขึ้นมาชื่อว่า "AFS camp"  โดยในบทความนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ขั้นตอนในการทำค่ายให้กับผู้ที่สนใจและต้องการที่จะร่วมกิจกรรมการเป็นพี่ค่ายในอนาคต

 เริ่มต้นในการทำค่าย คือ การนำหลักการ 5W1H มาใช้ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์  Who – ใคร  What - อะไรWhere – ที่ไหน  When – เมื่อไร  Why – ทำไม How – อย่างไร  จึงได้นำหลักการมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดทำค่ายอาสาในครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้

1. การรวมทีม หาจิตอาสาในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมนี้ โดยการปรึกษากันภายในห้อง โดยขั้นตอนนี้เราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำค่ายเป็นอย่างแรก และที่สำคัญมากคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำค่าย โดยมีแนวคิดว่า ทำอะไร ทำเพื่อใคร ทำทำไม เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการวางแผนงานที่ดีในอนาคต

2. หาโรงเรียนที่จะทำการจัดกิจกรรม โดยเลือกจากขอบเขตที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จากนั้นทำการติดต่อประสานงาน ในการทำค่ายจิตอาสากับโรงเรียนที่เลือกไว้ ทำการขออนุญาต นัดหมาย วันเวลา สถานที่จำนวน รายละเอียดคร่าวๆทุกอย่างเกี่ยวกับการทำค่ายเพื่อระเบียบในการวางแผนงานที่สะดวกขึ้น

 3.การประชุมเลือกผู้นำและฝ่ายงานรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ โดยแยกเป็น ผู้นำค่าย รองค่าย ฝ่ายพิธีกรนำทำกิจกกรม ฝ่ายปฐมพยาบาล ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพี่กลุ่ม ฝ่ายสอนหนังสือหรือพี่ฐานแต่ละกิจกรรม ฝ่ายดูแลการเงิน ฝ่ายนันทนาการ เป็นต้น

4. ทำการกำหนดงบประมาณในการทำค่ายที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรในการบริหารแต่ละฝ่าย โดยการหางบประมาณเพิ่มเติมจากการขอบริจาคจากผู้ที่สนใจ เช่น การเล่นดนตรีเปิดหมวกในการขอช่วยบริจาค เป็นต้น

5. ทำการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ระยะเวลา กำหนดหน้าที่ กิจกรรมและรายละเอียดที่แน่นอนครั้งสุดท้าย เพื่อประสานงานให้กับโรงเรียนอีกครั้ง เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมตัว

6. หลังจากกรทำค่ายทุกอย่างต้องมีประเมิน สรุปผลเป้าหมาย แก้ไขข้อผิดพลาดให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

ส่วนในของประสบการณ์การทำค่ายจริง

        โดยค่าย "AFS camp" ของดิฉันได้ทำการเลือกโรงเรียนที่ต้องการไปจัดกิจกรรม คือ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับชั้นการศึกษาประถมศึกษาที่ 1-6 แต่ละระดับชั้นมีจำนวนนักเรียนที่น้อย และมีบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอเช่นกัน ทางค่ายจึงจัดกิจกรรมสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน โดยวิชาที่สอนคือ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้ทำการสำรวจพบว่าไม่มีครูต่างชาติทีสอนในรายวิชานี้ แต่อาจจะมีผู้สอนเป็นคนไทยแต่ก็ไม่เพียงพออยู่ดี จึงคิดว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก  

       เด็กๆเหล่านี้ควรได้โอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ จึงเลือกการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ระยะเวลาในการทำค่ายคือ 1 วันโดยได้ทำการแบ่งเด็กออกเป็น 6 กลุ่ม 6 ระดับชั้น จากนั้นมีกิจกรรมร่วมกันที่เรียกว่า การละลายพฤติกรรม เช่น ร้องเพลง เล่นเกม เพื่อให้เด็กๆและพี่ค่าย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเกตเด็กๆ จากนั้นเป็นการเข้าฐานจำนวน 6 ฐาน โดยแต่ละฐานเป็นการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่แตกต่างกันและเหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำค่ายสอนหนังสือคือ ต้องสร้างบรรยากาศการสอนที่ดี ต้องรู้ศักยภาพของเด็กแต่ละคน ไม่กดดันเด็ก ช่วยเหลือในการเรียน และทำให้เด็กๆได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะถือเป็นค่ายที่ประสบความสำเร็จและเป็นการให้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก 

      สุดท้ายนี้อยากฝากประสบการณ์เหล่านี้ให้แก่ผู้ที่สุกำลังสนใจหรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำค่ายจิตอาสาทุกคนการทำค่ายอาสานอกจากจะได้ประสบการณ์ ความสุข ความสนุกแล้ว ยังได้ทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทักษะการวางแผนการทำงานทักษะการรับผิดชอบและจัดการปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่เรียกว่า ความรู้แฝง (Tacit Knowledge) ซึ่งจะเป็นความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตนั่นเอง

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์เป็นพี่ค่ายสอนหนังสือความเห็น (0)