(6) บริษัท  เอเซียพรีซิชั่น  จำกัด

จุดเด่นของบริษัทคือ   นโยบาย และความเป็นผู้นำ

·             นโยบาย

            ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทเอเซียพรีซิชั่น   น้อมนำพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประพฤติปฏิบัติในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง  ต่อเนื่องและตลอดไป    พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน  เป้าหมายสูงสุดเพื่อ  มุ่งสร้างคนดีแทนคุณแผ่นดินปลูกฝังให้พนักงานเป็นผู้   มีวินัย มีความสามัคคี  เสียสละ  มีคุณธรรม และมีความกตัญญู  ด้วยวิธีการเรียกว่าบันได  3  ขั้นได้แก่   สุขกายสุขใจ   ปลูกสร้างวินัย และก้าวไกลสู่มืออาชีพ (พัฒนาทักษะขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน)

             บริษัทมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เข้มแข็ง  อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ เพื่อร่วมเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้ายั่งยืนถาวร  มุ่งมั่นที่จะสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความจริงใจ และปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและมีเกียรติ   ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกคนทุกหน้าที่และยึดมั่นที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ ในการเรียนรู้ ฝึกฝนและแสดงความสามารถให้ประจักษ์  เพื่อให้ทุกคนได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองสูงสุดเต็มตามศักยภาพและความทุ่มเทของแต่ละบุคคล

            ด้านการผลิตมีจุดมุ่งหมายเป็น ผู้ชำนาญการระดับโลก ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง  วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานได้แก่ คุณภาพคือศักดิ์ศรี  สามัคคีเพิ่มผลผลิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      ความผูกพันระหว่างผู้ประกอบการกับพนักงานเน้นความสัมพันธ์แบบพี่น้อง  ช่วยเหลือ เกื้อกูลแก่กันและกัน   โดยผู้ประกอบการยึดหลักธรรม  พรหมวิหาร 4 คือ

 •   เมตตา ให้ค่าตอบแทน  ให้งานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน   รักใคร่  เอ็นดู  ปรารถนา  ให้พนักงานเป็นสุข
 •   กรุณา ให้สวัสดิการ  ดำเนินการช่วยให้พนักงานพ้นทุกข์
 •   มุทิตา ให้การฝึกอบรมฝีมือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถที่เหมาะของแต่ละคน   มีความยินดีเมื่อพนักงานได้ดี ได้รับความสำเร็จ
 • อุเบกขา ให้ความเที่ยงธรรม  วางตัวเป็นกลาง  เลื่อนตำแหน่งให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ในส่วนพนักงานเน้นยึดหลักธรรมได้แก่   อิทธิบาท 4  คือ

 •   ฉันทะ พอใจที่จะทำงานนั้นๆ
 •   วิริยะ  ความพากเพียรที่จะทำงานนั้นๆ
 •   จิตต   เอาใจใส่ฝักใฝ่ที่จะทำงานนั้นๆ ให้มีความสำเร็จ
 •   วิมังสา  หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในการทำงาน  ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

          การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและพนักงาน มีแนวคิดให้มุ่งประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะนำมาซึ่งความเกื้อกูล  ความเสียสละต่อกัน  ไม่มุ่งแต่เพียงประโยชน์ส่วนตน เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเบียดเบียน  เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและมีความโลภเป็นที่ตั้ง   แง่คิดนี้เปรียบเสมือนสร้างบ้าน  หากสร้างด้วยปัจจัยวัสดุใดก็ได้บ้านแบบนั้น

         กาดำเนินธุรกิจ  มุ่งสู่การแข่งขันได้ในระดับโลก ด้วยระบบงานมาตรฐาน สากลบนวิถีแห่งความเป็น ไทย  มีความเชื่อและมีความยึดมั่นว่า คุณค่าที่แท้จริง ของสถานประกอบการ เรา (หมายถึงทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ) มีหน้าที่มากกว่าเพียง  การหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต  เรามีหน้าที่ต้องช่วยกันให้สังคมมีความสงบสุข  ไม่เพียงการใช้คนเพื่อสร้างงาน  ยังต้องใช้งานเพื่อสร้างคน ไปพร้อมๆ กันด้วย    ไม่ตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรพนักงานจึงจะรักองค์กร ?  แต่ควรตั้งคำถามเสียใหม่ว่า  ทำอย่างไรองค์กรจึงจะเป็นที่รักและศรัทธา? (เป้าหมายร่วมกัน ที่อยู่เหนือประโยชน์ส่วนตน)

·             ความเป็นผู้นำ

             ใช้วิธีการ    มุ่งสร้างคนดีแทนคุณแผ่นดิน    คุณสมบัติของคนดีคือ  มีวินัย   มีความสามัคคี  เสียสละ  มีคุณธรรม และมีความกตัญญู  จากนั้นพัฒนาคนดีเป็นคนเก่ง การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากนั้นความมีวินัยมีความสำคัญเป็นลำดับแรก   จึงจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกแบบทหาร  เพื่อปลูกฝังให้มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน  สามัคคี  เสียสละ  มีระเบียบ  พร้อมเพรียง เห็นแก่ประโยชน์ของหมู่คณะและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง            นำ ความวินัยที่ได้รับการฝึกแบบทหารมาสู่พฤติกรรมการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน  เพื่อให้พนักงานมีการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ  ผลิตสินค้าที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  สร้างสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  มิใช่ปฏิบัติงานไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย    วิธีการแบบมืออาชีพ   คือต้องปฏิบัติตานแบบ เนี๊ยบ - เป๊ะ - ลุย  

          เนี๊ยบ   หมายถึงใส่ใจปฏิบัติ งานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

        เป๊ะ หมายถึงปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดให้เสร็จภายในกำหนด เวลาทุกครั้ง  และ

       ลุย  หมายถึงทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ  ทุกๆ เช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำวัน   พนักงานมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติพร้อมกัน  จากนั้นมีการทำกายบริหาร  มีการฝึกสมาธิและกล่าวคำ ปณิธานของพนักงาน        คำ ปณิธาน   ดังนี้

 1.   เราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 2. เราจะปกป้องตนเอง หมู่คณะ และสังคมให้พ้นจากภัยยาเสพติดทั้งปวง
 3. เราจะหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน โดยไม่ย่อท้อ ต่อความยากลำบากใดๆ
 4.   เราจะไม่เห็นแก่ตัว และพร้อมเสียสละส่วนตน เพื่อธำรงไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกโอกาส และตั้งมั่นอยู่ในความสามัคคีปรองดอง
 5. เราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ ให้แก่ลูกหลานสืบไป
 6. เราจะปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน ให้เกิดผลสูงสุดตลอดเวลา เพื่อความเจริญอันยั่งยืนของหมู่คณะ
 7. เราจะเสริมสร้างเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของตนเอง และหมู่คณะ ด้วยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดเสมอ ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ เพื่อลูกค้าผู้มีพระคุณต่อเรา
 8.   เราจะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและหมู่คณะ ด้วยการเร่งพัฒนาความสามารถของตนและเพื่อนร่วมงานอย่างไม่หยุดยั้ง
 9. เราจะทุ่มเท เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ Asia Precision อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับโลก    

          ความมีระเบียบมีวินัย ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมพื้นฐาน  ทำให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมและการทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ผลดี   ได้แก่  งดเหล้าเข้าพรรษาหรืองดเหล้าตลอดไป   การปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและลดอุบัติเหตุ   การดำเนินชีวิตอย่างประหยัด  ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น  ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ   การลดละอบายมุข   ความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  การทำกิจกรรม 5 ส.  ความรักและความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การรักษาศีล  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดี

           การกระทำซึ่งมีพื้นฐานจากความมีวินัยในเบื้องต้นทำให้พนักงานมีความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   มีชีวิตที่เป็นสุข   มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ   มีครอบครัวที่เป็นสุข  เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี    

บริษัทเอเชียพรีซิชั่น จำกัด

ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

  70/331 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000

ผู้เข้าร่วม 1. คุณอภิชาติ การุณกรสกุล

             2. คุณสัมฤทธิ์ สว่างคำ

เบอร์ติดต่อ 038-468300  

http://www.asiaprecision.com/