KM Thesis   เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีนักศึกษาสนใจในการเข้าร่วมเสวนาเป็นจำนวนมากในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา โดยมีสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส .) เป็นหัวเรือใหญ่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์อย่างมากในวงการศึกษา สำหรับที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการความรู้ สำหรับการพัฒนาองค์กร ชุมชน แต่ละระดับอย่างแท้จริง แต่การดำเนินการที่ผ่านมาได้เน้นในระดับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นหลัก จึงขยายสู่สังคมวงกว้างไม่มากนัก อีกทั้งในการทำวิทยานิพนธ์นั้น เป็นเรื่องของการศึกษา อาจจะมีข้อจำกัดบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของเวลา

ขยายสู่นักวิชาการ   สคส.โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และทีมงาน จึงพิจารณาเห็นว่าการทำ KM Thesis อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องขยายสู่ KM Research ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างยิ่งขึ้นสำหรับนักวิชาการที่มีความสนใจ ที่จะนำ KM ไปใช้ในการวิจัยสำหรับสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน ซึ่งจะมีความเหมาะสมยิ่งกับบริบทของตนเองและชุมชน

สคส . จัดเวทีเสวนา KM Research   สำหรับการทำ KM นั้นมีบริบทที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับที่จะขับเคลื่อน KM Research ให้กว้างขวางออกไป สคส . จึงจะจัดให้มีการเสวนา KM Research ขึ้น ณ ห้องประชุม สกว . วันที่ 2 มีนาคม 2550 มีประเด็นหลักที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ หัวข้อการวิจัยเชิงลึก , cultural factor ที่มีผลต่อการทำ KM และระเบียบวิธีวิจัย ดังนั้นจึงใคร่ขอบอกกล่าวมายังนักวิชาการ และอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ทราบทั่วกันครับ รีบสำรองที่นั่งนะครับ เพราะ รับจำนวนจำกัด

ขอบคุณครับ

อุทัย อันพิมพ์

16 ธันวาคม 2549