ศูนย์กิจกรรมอิสรชน : 5 ส. กับการพัฒนาระบบงาน

กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี

5 ส. กับการพัฒนาระบบงาน

กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. หมายถึง

 1. สะสาง: การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นขจัดออกไป
 2. สะดวก: การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้
 3. สะอาด: การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ
 4. สุขลักษณะ: การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
 5. สร้างนิสัย: การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ประกาศนโยบาย
 2. ให้การอบรมแก่บุคลากร
 3. ประชาสัมพันธ์
 4. จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
 5. การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแผนงานพร้อมทั้งการดำเนินงานปรับปรุง
 6. ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข
 7. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง
 9. รักษาสถานการณ์ดำเนินกางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 10. วัดผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่

 1. ขจัดความสิ้นเปลื้องของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณ
 2. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 3. ลดการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร
 4. ขจัดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น หยิบใช้อุปกรณ์ผิด
 5. ขจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี
 6. ทำให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส.

 1. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
 2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
 3. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแกนนำในการดำเนินการ
 4. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม
 5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างการดำเนินการ
 6. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#กิจกรรม#สัมพันธ์#5ส.

หมายเลขบันทึก: 67681, เขียน: 16 Dec 2006 @ 21:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)