ทอดผ้าป่า..สร้างพระอุโบสถวัดโลการาม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

ทอดผ้าป่า..สร้างพระอุโบสถวัดโลการาม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 มีนาคม 2563

วัดแห่งนี้ มีประวัติการสร้างปรากฏไว้ว่า…สร้างเมื่อ พ.ศ. 2312 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ #พระเจ้าตากสินมหาราช

หากเทียบเคียงวัดที่สร้างมาใกล้เคียงกันแล้ว ถือได้ว่า วัดโลการามแห่งนี้ สร้างขึ้นใกล้เคียงกับ #วัดราชคฤห์(วัดบางยี่เรือเหนือ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวมอญเข้ามาสวามิภักดิ์พระองค์ท่าน..สร้างขึ้น)

วัดโลการามสมัยนั้น สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเรียกว่า “วัดโฉลกพุมเรียง” แต่ชาวบ้านเรียก “วัดโลกา”มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโลการาม เมื่อปี พ.ศ. 2496 ปัจจุบัน #พระครูธรรมธรพรชัย อกิญฺจโน เป็น เจ้าอาวาสวัด

ขออานิสสงส์แห่งบุญ (ซึ่งเป็นพลังงานดึงดูด สิ่งมงคลทั้งปวงเข้ามาสู่ชีวิตของเรา) จงเป็นพละปัจจัยให้ประเทศไทย และคนไทยทุกคน รอดพ้นจาก #ภาวะวิกฤติ ณ เวลานี้ ด้วยเทอญ… 

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (0)