การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายผู้วิจัย นางสาวอังคะนา จันทร์โสมปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยช ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/752)เพื่อวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยช ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี3) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562จำนวน 6คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาจำนวน15 แผน 2) แบบทดสอบ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีจำนวน ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t–test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีประสิทธิภาพ76.79/76.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีค่าเท่ากับ 0.6316 แสดงว่าเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี มีความก้าวหน้าทางการเรียน 0.6316 คิดเป็นร้อยละ 63.16 3. เด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทศบาลความเห็น (0)