คำถามที่มีคำตอบ


        การที่ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้เรียนในรายวิชาความเป็นครู ก็เกิดข้อสงสัยว่าวิชานี้จะให้คำตอบอะไรกับข้าพเจ้าได้บ้าง

       ขอเริ่มจากการรับชมวิดีทัศน์ในหัวข้อต่าง ๆ แล้วสะท้อนความคิดทำให้ข้าพเจ้าต้องรวบรวมสติเป็นอย่างมากเพราะมีเวลาในการสะท้อนความคิดไม่เพียแค่ครึ่งชั่วโมง กระบวนการขั้นต้นที่ได้รับนั้นคือการฝึกให้รู้จักคิดให้รอบด้าน เก็บประเด็นที่สำคัญมาเขียนบรรยาย มีใบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ

         ใบกิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ทบทวนความเป็นครู”  ทำให้ได้ทบทวนความเป็นครู เส้นทางชีวิตการพัฒนาตลอดชีวิตเพื่อเป็นแม่พิมพ์ที่ดีให้กับศิษย์ที่เป็นอนาคตของชาติ

         ใบกิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ทบทวนตัวเอง”      ทำให้ได้ทบทวนตัวเองในการดำเนินชีวิต ตอบแทนผู้มีพระคุณ ความยากลำบาก และการศึกาษาของไทยที่ยังมีความเหลี่ยมล้ำทางสังคม หากได้รับราชการคงกลับไปพัฒนาที่บ้านและได้อยู่ใกล้ครอบครัว ตามที่ได้กำหนดไว้  

         ใบกิจกรรมที่ 6 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ครูดี คือ อะไร”  ทำให้ได้เห็นเรื่องราวที่ดุ มุมมองของการเป็นครูที่ดี ที่สังคมต้องการ เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและถือเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ทั้งความรัก ความเมตตา และความรู้แก่ศิษย์ในทุก ๆ เวลา ไม่สามารถกำหนดหรือคัดเลือกให้เฉพาะเจาะจงใครได้เป็นรายบุคคล 

          ใบกิจกรรมที่ 11 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “Children full of Life”   ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูชาวญี่ปุ่นที่เน้นบริบททางสัมคมหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอ                  

          สำหรับงานเขียนที่ดีที่สุดของตัวข้าพเจ้านั่นคือเป็นงานใบกิจกรรมที่ 13 การสะท้อนคิดในหัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู ด้วยความที่ได้มีโอกาสทำในงานโรงเรียนสองแห่งในระยะเวลา2ปี ทำให้มีเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นครูมากพอสมควร เหตุการณ์ที่นึกถึงคือนักเรียนโดดเรียนเกือบยกห้องเพราะไปช่วยผู้ปกครองทำนาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งแรก และความยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในโรงเรียนแห่งที่สอง 

         และใบงานชิ้นสุดท้ายที่เกี่ยวของกับการชมวิดิทัศน์ คือ  ใบกิจกรรมที่ 14 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน” ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งตระหนักถึงการทำงานหนัก ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และจะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่องปวงชนชาวไทยตลอดมา

         นอกจากนี้ยังมีใบงานที่  8 วิเคราะห์อัตชีวประวัติ  “คุณครูโกมล  คีมทอง” ทำให้ได้ทราบอุดมการณ์ของครูโกมล และสะท้อนปัญหาสภาพสังคมไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี เป็นแรงบันดาลให้ผมนั้นอยากกลับไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กชนบทได้อีกแรง

          ส่วนการสรุปองค์ความรู้ในบทเรียนได้แก่ ใบกิจกรรมที่ 7 Mind map บทที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพครู  ทำให้ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้  ใบกิจกรรมที่ 9 Mind map บทที่ 7 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงบทบาทของการเป็นครูที่ดีและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และใบกิจกรรมที่ 12 Mind map บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู ทำให้ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการได้ในอนาคตและสามารถปฏิบัติตามกฎได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เป็นชิ้นงานที่ได้นำทักษะทางศิลปะมาใช้มากที่สุดในการตกแต่งใบงานให้สวยงาม

        อีกทั้งยังได้มิตรภาพที่ดี และมีคุณค่าจากเพื่อน ๆ ในรายวิชาที่ได้แลกเปลี่ยนงานเรื่องราวที่นำมาเขียนทำให้ได้ประสบการณ์ มุมมอง บริบทของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน    

         สุดท้ายคือใบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเขียนงานผ่าน บลอคใน Gotoknow.org ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการสมัคร จำได้ว่าสัปดาห์นั้นลากิจเนื่องจากไปราชการพานักเรียนไปแข่งทักษะทางภาษาไทยที่กรุงเทพมหานคร จึงศึกษาใบกิจจกรรมที่ 10 ผ่านเอกสารใน class start.org มีขั้นตอนการทำที่ละเอียดมาก ผ่านพ้นไป เข้าสู่รายละเอียดของการเขียนใบกิจจกรรมตามหัวข้อคือ       

        ใบกิจกรรมที่ 10.4 ขอบคุณ 100 สิ่ง/อย่าง ทำให้ได้คิดทบทวนว่าในชีวิตที่ผ่านมาได้กระทำอะไรลงไปบ้างคิดถึงสิ่งที่อยากขอบคุณ เป็นเรื่องราวที่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
        ใบกิจกรรมที่ 10.5 แกลอรี่ภาพถ่ายของฉัน  ทำให้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง ข้าพเจ้าถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่วันเด็กจนมีโอกาสเข้ามาประกอบอาชีพครูในปัจจุบัน รู้เลยว่าหนึ่งชีวิตของข้าพเจ้านั้นผ่านประสบการณ์มามากมาย ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญคือการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี
        ใบกิจกรรมที่ 10.6 เพลงแห่งแรงบันดาลใจของฉัน ทำให้ข้าพเจ้ามีเพลงประจำตัวที่เป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต ความเจริญก้าวหน้าต้องแลกมากับความพยายามเสมอ
        ใบกิจกรรมที่ 10.7 การเขียนจดหมายถึงตัวเอง ทำให้ได้นึกถึงเรื่องตัวเองมากขึ้น ข้าพเจ้าเขียนถึงตัวเองในอดีตและวางแผนไว้ในอนาคตว่าควรจะลงมือกระทำอะไรบ้าง
        ใบกิจกรรมที่ 10.8 จุดเปลี่ยน ทำให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวจุดเปลี่ยนของชีวิตที่หันทิศการเดินทางมาประกอบอาชีพครู
        ใบกิจกรรมที่ 10.9 วันสุดท้ายของชีวิต ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักปลงกับชีวิตเพราะทุกสิ่งอย่างล้วนกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นวัฏจักรธรรมชาติไม่มีใครหลุดพ้นไปได้
        ใบกิจกรรมที่ 10.10 เรื่องที่อยากเล่า เทำให้ข้าเจ้าได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านแนวคิดของข้าพเจ้าที่ลงมือทำงานทุกอย่างด้วยใจ และมีสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มเรียนเข้ามาชื่นชมผลงานด้วย
        จนกระทั่งมาถึงใบกิจกรรมสุดท้ายในการเขียนบลอคคือใบกิจกรรมที่ 10.11 สิ่งที่ได้ในสิ่งที่ทำ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทบทวนตัวเองตอบคำถามที่ข้างภายในใจของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วงานที่ได้ทำนั้นให้คำตอบอะไรกับข้าพเจ้า
         ข้าพจ้ามีนิสัยที่ค่อนข้างจริงจังกับงาน บางครั้งคะแนนที่ได้อาจจะไม่เป็นที่พอใจเพราะได้ลงมือสร้างผลงานเต็มความสามารถ แต่ก็ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญว่าแท้จริงแล้วการเรียนในรายวิชานี้จุดสูงสุดคือคะแนนจริงหรือ คำถามข้อที่สองจึงเกิดขึ้น

         เมื่อวันเวลาผ่านไปจนใกล้จบกระบวนวิชารวามเป็นครูก็ทำให้ข้าพเจ้าฉุดคิดว่า  คะแนนเป็นเพียงผลพลอยได้ ฉะนั้นการที่เราลงมือทำงานหรืออะไรก็ตามอย่างสุดความสามารถ แต่ถ้ายังไม่ดีพอก็ควรหาข้อบกพร่อง และวิธีหารที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดั่งคำประพันธ์ที่ว่า

         ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด 
         ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน 
         ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร 
         ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน 
 

       ฉะนั้นการเป็นครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าเพราะสอนให้คนรู้จักคิด พัฒนา การที่เราได้เรียนรู้และสอนตัวเราเองได้ย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์อีกด้วย   การเรียนรู้และคิดพัฒนาตนเองตลอดชีวิตนี่แหละชีวิตของความเป็นครู       ความเห็น (39)

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมชื่นชมผลงานของคุณนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีคะ คุณกรกต ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีมากเลยคะ เป็นกำลังใจให้นะ

สวัสดีครับ คุณหทัยรัตน์ ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจให้กันเสมอนะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต คุณเขียนบทความได้ดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ดิฉันประทับใจการเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจในการสร้างบทความที่ดี ๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณนภัสวรรณ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและชื่นชอบผลงานครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและชื่นชอบผลงานครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ดิฉันชื่นชมในผลงานของคุณและขอเป็นกำลังใจในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ…..ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณอรอุมา ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ฉันประทับใจในงานเขียนและเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ขอบคุณที่เข้ามาชื่นชมผลงานนะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต กลิ่นเดช เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณกรกต สรุปสิ่งที่ได้ ได้ดีมากครับ ผมชื่นชมผลงานของคุณนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ

สวัสดีครับ คุณประภาพร ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ชื่นชมในการเขียนบันทึกของพี่ ตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณนริศรา ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอด และชื่นชอบงานเขียนของพี่ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณกรกต ผมประทับใจในงานของคุณมาก ผมของเป็นกำลังใจให้ในงานต่อไปครับ

สวัสดีครับคุณกรกต กลิ่นเดช ประทับใจงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้มีงานเขียนดีๆแบบนี้อีกนะครับ

สวัสดีครับ คุณเฉลิมศักดิ์ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกิตติวัฒน์ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณกรกต นี่เป็นการรวบรวมที่ผมเองก็ขอดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับ

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณวชิรวิชญ์ ดีใจนะครับสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณทศวรรษ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต บทความเป็นการสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในแต่ละครั้งได้ดีมากเลยค่ะ บทความทำให้ฉันได้กลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้อีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมชื่นชอบบทความของคุณมากๆครับ และติดตามมาโดยตลอด ขอบคุณมากจริงๆครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณนะคะ เป็นบทความที่ดีมากค่ะได้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะ ขอบคุณที่สร้างสรรค์งานเขียนดี ๆ ให้อ่านนะคะ

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังในนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณพัชรินทร์ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงาน และให้กำลังใจเสมอมาขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกล้วยไม้ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณศิริมงคล ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงาน และให้กำลังคุณเช่นกันนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงาน และชื่นชอบผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณอภิวัฒน์ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณวิภารัตน์ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงาน ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต กลิ่นเดชดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี