สมดุลใหม่ของระบบอุดมศึกษา


ในการประชุมเสวนาระดมสมองเรื่อง สมดุลใหม่ของการขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาอย่างบูรณาการ ภายใต้กระทรวง อว.   ที่จัดโดยสถาบันคลังสมองฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒   ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้ กล่าวปาฐกถานำ    ผมไม่มีโอกาสเข้าประชุม    แต่ได้รับไฟล์ของปาฐกถาในภายหลัง    และเห็นว่าเป็นปาฐกถาที่มีความเชื่อมโยงและล้ำลึกมาก จึงนำมาฝาก อ่านได้ที่ (

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ธ.ค. ๖๒

Balancing edu from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)