การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

กองการเจ้าหน้าที่ มข. จัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล (KM)
 • การจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่และคณะ/หน่วยงาน
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  (Knowledge Management : KM) วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ของบุคลากรที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและ นำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

  องค์ความรู้ในการบริหารงานบุคคล

  • ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
  • - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • - ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติ หนังสือเวียน
  • ความรุ้ที่ฝังลึกในคน/ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge)
  • - ทักษะ
  • - ประสบการณ์
  • - ความสามารถส่วนตัว
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การค้นหาและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีและมีอยู่แล้ว (Best Practice)
  • การศึกษาจากเอกสารเพิ่มเติม
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น
  • การได้รับความรู้จากการสอนงานจากพี่สู่น้อง
  • รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจับกลุ่มล้อมวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อดีหรือเทคนิคใหม่ๆ
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหายุทธวิธีในการทำงานที่ดีที่สุด
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  • การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเก็บในรูปแบบเอกสารคู่มือการปฎิบัติงานที่ใช้ได้ร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน และเป็นแนวทางเดียวกัน
  • จัดเก็บโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีการสรุปประเด็น สาระสำคัญ การอ้างอิง
  • การนำความรู้มาไปใช้การนำสิ่งที่รู้มาสู่การปฎิบัติ Knowing สู่ Doing
  • การขยายผลให้ระดับขีดความสามารถสูงขึ้น

การพัฒนาความรู้ /ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

 • มีความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
 • สามารถต่อยอดความรู้
 • ทุกคนสามารถสร้างความรู้ได้

ทีมงานพัฒนาการจัดการความรู้

 • คุณเอื้อ (CKO) เป็นผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร
 • คุณอำนวย เชื่อมโยงคน สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน
 • คุณกิจ ผู้ที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของตน
 • คุณลิขิต ผู้ทำหน้าที่จดบันทึก
 • คุณวิศาสตร์ ออกแบบระบบไอที
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
  • ได้คู่มือการปฎิบัติงานที่ใช้ได้ร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน และเป็นแนวทางเดียวกัน

… KM เริ่มต้นที่ใจ

… เป็นเรื่องของสายใย

… เป็นเรื่องของเครือข่าย

…เป็นเรื่องของความเชื่อมโยง

… ที่มาจากความผูกพัน อันมั่นคง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#มนูญ#บรรณวงศิลป์

หมายเลขบันทึก: 67448, เขียน: 15 Dec 2006 @ 13:18 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 • ได้รับ ความรู้ในอีกแง่มุมหนึ่งครับ
 • ผมเคยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน ที่ มข. แต่ยังหาโอกาส ลปรร. ไม่ได้เลย
 • จึงอยากขอใช้ เวทีนี้ ลปรร. แบบ B2B กับ มข. ครับ
 • โอกาสต่อไปคงได้ ลปรร. มากขึ้นครับ