14  ธันวาคม  2549 เรา (สดใสและน้องกบ) ไปเป็นวิทยากรกลุ่ม SHG ที่โรงเรียนวังเจ้า โดยมีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันเบาหวานทั้งหมด  50  คน  ที่เราเคย Empowerment องค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อที่ร้ายแรงที่อันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตมาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย คอยติดตามเยี่ยมบ้านกระตุ้นให้พี่น้องทั้งหลายคอยออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค หลีกเลี่ยงความเครียดงดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า            

          มหัศจรรย์สำหรับเรามาก พี่น้องกลุ่มเสี่ยงหน้าตาสดชื่นท่าทางมีความสุข  ทุกคนนั่งเป็นวงกลมทบทวนท่าออกกำลังกายร่วมกัน ต่างคนต่างเล่าเคล็ดลับการทำให้ระดับความดันโลหิตลดลง ระดับน้ำตาลลดลง  ขนาดของเอวลดลง เลิกสูบบุหรี่แล้วภรรยารักเพิ่มขึ้น  บางคนก็ชักชวนเพื่อนบ้านออกกำลังกาย  บางคนออกมาร้องเพลงพื้นบ้านประกอบท่าร่ายรำ  สิ่งเหล่านี้ดำเนินการได้ดีราบรื่น เวลา 3 ชั่วโมง  สำหรับเราผ่านไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรามีหน้าที่ต้องสอนต้องให้ความรู้  แต่จริง ๆ แล้วตัวชาวบ้าน ชุมชนต่างหากที่มีเรื่องเล่าเร้าพลัง แล้วแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ ข้อคิดดี ๆ  ภายใต้ความสัมพันธภาพที่ดี วัฒนธรรมที่เหมือนกันต่างหากเป็นคูรสอบซึ่งกันและกันได้อย่างดีเลิศ 

        ก่อนจะลา เราไม่อยากความงามที่เกิดจากการทำกลุ่มจางหายไป เราอยากเห็นทุกคนที่มีโอกาสมาทำกลุ่มอย่างนี้  นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมไปปฏิบัติและเผยแผ่ให้ทุกครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป  


สดใส ผู้บันทึก