วัชรินทร์ เขจรวงศ์
นาย วัชรินทร์ เขจรวงศ์ วัชร์ เขจรวงศ์

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโนงานส่งเสริมการเกษตรสู่ถั่วป่านทอง ***วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโนงานส่งเสริมการเกษตรสู่ถั่วป่านทอง

จากวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง” คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17อำเภอจัง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่านเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี อย.วันเดือนปีหมดอายุ โดยเฉพาะนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” การสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระดับฐานรากด้วยการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอจังหาร

ประทับใจเป็นอย่างยิ่งและพร้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อองค์กรเกษตรกรที่ทำงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรมานานแสนนานนายประยงค์ ดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ มีนางประมวล พลพุทธา ประธาน วสช.แปรรูปถั่วลิสงฯพร้อมคณะกรรมการฯนางพิสมัย ศรีบุญโรจน์ รองประธาน นางสงบ มนตรีชน เหรัญญิก นางต้อย กุลคำแสง เลขานุการ นางหนูเพียร ภูธง ปฏิคม นางบุญหลาย นาเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์ นางไพร มนตรีชน ฝ่ายตรวจสอบ นำเยี่ยมโรงงานผลิตถั่วลิสงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ล้านบาท สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้เกษตรกร นางประมวล พลพุทธา ประธาน วสช.แปรรูปถั่วลิสงฯ กล่าวว่า เกษตรกรบ้านป่านและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร ให้ปลูกถั่วลิสง พันธุ์ ไทนาน 9 หลังจากการทำนาโดยมีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ผ่านคลองโขง ชี มูล ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา เรียกได้ว่า พื้นที่บ้านหนองอ้อ บ้านป่าน แหล่งผลิตถั่วลิสง จำหน่ายสด ตากแห้ง ผ่านพ่อค้าคนกลาง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร ถั่วคั่ว มีกลุ่มแม่บ้านเกษตร 35 คน ระดมหุ้นละ 100 บาท แปรรูป ถั่วตัดถั่ว กอบแก้ว ถั่วคั่วทราย ถั่วทอดเค็มจำหน่ายในท้องถิ่น 

ออกร้านตามงานสินค้า OTOP ในนามถั่วป่านทอง เริ่มมีชื่อเสียงให้เกษตรกรเกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง นางประมวล พลพุทธา เล่าให้ฟังว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สินค้าก้าวสู้ร้านศิลปาชีพ 904เมื่อ ปี 2551 เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จทรงงานที่จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดย น.ส.ยวงเพชร อิฐรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งในขณะนั้น นำผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร นำผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง ร่วมจัดนิทรรศการ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทรงให้ความสนพระทัย และทรงตรัสถามกระบวนการผลิต ว่า “ใช้อบหรือทอด” และทรงมีรับสั่งให้องครักษ์ที่ติดตามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ถั่วป่านทอง” เพื่อจำหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904นำความปราบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าน ม.17 ต.ดงสิงห์ อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ถั่วลิสงจากตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร ยกระดับสินค้าระดับ 5 ดาว สร้างมูลค่า เกษตรกรเกิดรายได้ พร้อม จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน โทร.086 9097843,086 7559345 มีนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร เป็นนายทะเบียน

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร กล่าวว่า จากถั่วลิสงคั่วสู่ “ถั่วป่านทอง” มีอัตลักษณ์ คือพืชที่ปลูกในท้องถิ่นจากมือเกษตรกร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ “แม่บ้านเกษตรกร” เป็นเมล็ดถั่วขบเคี้ยวรสชาติกรอบ มัน เค็มเคี้ยวแล้วอยากเคี้ยวอีก แปลกใหม่เฉพาะตัวได้รับการพัฒนาจากกลุ่มมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เมล็ดถั่วลิสง คัดขนาดเล็ก กลางใหญ่ นำมันพืช เกลือไอโอดี เกษตรกรใส่ใจในสินค้าด้วยความชำนาญ ถั่วป่านทองมีชื่อเสียงในระดับสากล ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)เลขที่ 1147/2549ลว.12ธ.ค.2556 ได้รับ อย-เลขที่452011430002 ได้รับคัดสรร ระดับ 2 ดาว ปี พ.ศ.2547และ2549ได้ ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ.2551,2554 และ 2559 ต่อเนื่องรางวัลระดับ 3 ดาว 4 ดาว ในปี 2562 รางวัล อย-Quality award 2014 และมีใบรับรองทางโภชนาการ ขั้นตอนการผลิต ถัวลิสงใหม่ตากแห้งปลอกเปลือก คัดเมล็ดบนตะแกรง ต้นด้วยน้ำเดือด 3 นาที นำมาแช่ในน้ำเย็น เทใสภาชนะที่เตรียมไว้ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก นำเมล็ดมาทอดเมื่อสุกได้ที่ นำขึ้นมาพักในภาชนะ โรยเกลือ ร่อน คลุกให้เข้ากันอย่างทั่วถึงผ่านการซับน้ำมันจนแห้ง บรรจุภัณฑ์ สินค้ามีวางจำหน้าที่ ศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า งานแสดงสินค้าของทางราชการ หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ วสช.แปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน ม.17 ต.ดงสิงห์ อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.086 9097843,086 7559345 

ถั่วป่านทอง ขึ้นเครื่องบิน โดย บริษัทการบินไทย จำกัด เป็นคู่สัญญาเพื่อนำไปบริการลูกค้าบนเครื่องบิน จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ วสช.แปรรูปบ้านป่านเทคโน ของคุณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการทุกส่วน เป็นแรงหนุน “กลุ่มเกษตรกรมั่นคง สมาชิกเกษตรกรมั่งคั่ง” ตามวิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง

”***วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

หมายเลขบันทึก: 673960เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2019 12:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ธันวาคม 2019 12:57 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี