เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :  น้อม   สังข์ทอง

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ชื่อเรื่องเล่า :  “รักน้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย สกอ. และมหาวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกันของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายแล้วเชิญตัวแทน องค์การนิสิต สภานิสิต มารับฟังนโยบาย เพื่อแลกเปลี่ยนต่อรองกันว่ารับได้แค่ไหน มีสองกิจกรรม 1. รับน้อง 2. ประชุมเชียร์ ต้องหยุดกิจกรรมไม่เกิน 20.30 น. มีการประชุมเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกวัน สรุปผล ปริมาณนิสิตที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจากโครงการดังกล่าว


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ

2. นิสิตปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3. ความเอาใจใส่ของผู้บริหาร

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง