SAD KM-Workshop “รักน้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :  น้อม   สังข์ทอง

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ชื่อเรื่องเล่า :  “รักน้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย สกอ. และมหาวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกันของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายแล้วเชิญตัวแทน องค์การนิสิต สภานิสิต มารับฟังนโยบาย เพื่อแลกเปลี่ยนต่อรองกันว่ารับได้แค่ไหน มีสองกิจกรรม 1. รับน้อง 2. ประชุมเชียร์ ต้องหยุดกิจกรรมไม่เกิน 20.30 น. มีการประชุมเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกวัน สรุปผล ปริมาณนิสิตที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจากโครงการดังกล่าว


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ

2. นิสิตปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3. ความเอาใจใส่ของผู้บริหาร

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67371, เขียน: 15 Dec 2006 @ 05:04 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณอาจารย์คุณต้นไม้...

  • "เรื่องรักน้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม" เป็นเรื่องของเมตตา... ความปรารถนาดี ใจกว้าง ยอมรับในคุณงาม ความดีของคนอื่น
  • ส่วนพวก "ชวนน้องดื่ม" คงจะเป็นพวกที่ว่า ต้องเลวคล้ายๆ กันจึงจะดี เป็นเรื่องของคนใจแคบ

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ที่นำเรื่องดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง + รุ่นพี่ทุกท่านที่ "ไม่ชวนน้องดื่ม"... สาธุ สาธุ สาธุ

  • เรียนเสนอให้อาจารย์ติดป้าย "Goodnews" หรือ "ข่าวคนทำดี" เพิ่มครับ... เพื่อเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ "กล้าทำดี"