SAD KM-Workshop ความเหมือนในความแตกต่าง

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  9

ผู้เล่า :  สุทัศน์   บุรีภักดี

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  ความเหมือนในความแตกต่าง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
นักศึกษามีความแตกต่างกันมาก ทำให้กิจกรรมรับน้องมีความแตกแยกระหว่างนักศึกษาปกติกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อยอด แตกต่างระหว่างอายุ แต่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาพูดคุยกันระหว่างพี่กับน้องในการจัดกิจกรรม โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาทำกิจกรรม ซึ่งงบประมาณช่วยกันออก กิจกรรมนี้จัดมา 10 กว่าปี เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นหลัก


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ฐานจิตสำนึก

2. ความรัก ความศรัทธา ความสามัคคี

3. ความห่วงใย เอื้ออาทรของผู้เรียน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67367, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)