เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :  สุรศักดิ์   เครือหงษ์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อเรื่องเล่า :  สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ผู้บริหารชุดเก่า มองว่าการรับน้องไม่รุนแรง ให้คณะทำเอง ต่อมาผู้บริหารชุดใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น โดยให้องค์การนักศึกษาคิดกิจกรรมและโครงการรับน้องในแต่ละปี โดยเน้นให้ปี 1 เข้าร่วมเป็นหลัก มีการจัดกิจกรรมรับน้อง 1 วันทุกคณะ ให้ตกลงกันเองว่า จะมีกิจกรรมอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแจ้งชื่อ หากไม่แจ้งจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมจะมีการอบรมผู้นำนิสิตทุกชั้นปี วางแผนก่อนทำกิจกรรม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ใช้กิจกรรมที่นิสิตคิดภายใต้กรอบ

 2. การให้ความเข้าใจถึงความต้องการของนิสิต

3. ผู้บริหารเข้าใจนิสิต

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง