พิธี เปิด เราเริ่มกันตอน 1330น ของวันพุธที่ 13  ธันวาคม   ทีมงานเลขาชุลมุนกันมาก คุณแต๋ง คุณจุก(OR) เล็ก น้องอิ๋ม โทรศัพท์ กริ้งกร้าง ประสาน เรื่องห้อง เรื่องผู้นำเสนอ เรื่องใบประกาศ(ที่คุณแดงช่วยเป็นธุระทำให้) เรื่องเอกสารที่เราเตรียมให้ประธานรอง และผู้วิพากษ์ทั้ง 12 คน 

จนถึง พิธีเปิด ท่านรองแพทย์ สายสุนี มานั่งรอ  คำกล่าวเปิดที่ ท่านรองแพทย์บอกกับที่ประชุมว่า ในนามของผู้บริหารพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการชื่นชมในเรื่องราวของการทำความดี และเป็นกำลังใจให้ทุกทีมให้เกิดความรู้สึกที่ดีมีความภาคภูมิใจ  มีความสุขที่ได้ทำงานที่ดีและได้มาเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าในเวทีนี้  ทีมเรากังวลว่าท่านคงจะรีบ แต่ปรากฏว่าเป็นการสนับสนุนจริงๆ เพราะท่านนั่งอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบ   รวมทั้ง ทพ สมพงษ์ ซึ่งรีบกลับมาจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ อนามัย แม่กรณ์   ร่วมงานและร่วมวิพากษ์จนจบวัน   ต้องชมท่านประธานและรองประธานประจำวัน(หมออิทธ และหมอติ่ง ) ที่ช่วยดูแล ให้คนนำเสนอ และคนฟังได้เปิด ปาก เปิดหู เปิดใจ เปิดอารมณ์ สร้างบรรยากาศที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบ  เมื่อทีมงานสรุป AAR   มีคนสังเกตุ ว่าบรรยากาศ ครั้งนี้ดีมากๆ  ผู้วิพากษ์ มี Deep listening ให้คำวิพากษ์ที่ ต่อยอดงาน  คนทำงานได้กำลังใจมาก