เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  2

ผู้เล่า :  วุฒิชัย   สิทธิอัฐกร

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้องแบบผสมผสาน (จุดแข็ง จุดอ่อน)


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
วันแรก รุ่นพี่ที่รับน้องจากห้องเรียน มีการแจกโน้ตเชียร์ มีความเป็นกันเอง วันที่สอง ยังไม่รู้จักกันดีพอจึงมีการใช้เสียงตะโกน (ว้าก) เพื่อให้น้องรวมตัว การร้องเพลงไม่พร้อมเพรียง รุ่นพี่จะลงโทษอย่างเบาๆ หรือขู่เล็กน้อย มีการแบ่งการทำงานของรุ่นพี่ตามชั้นปี ยกเว้น พี่ปี 5 จะเป็นที่ปรึกษาของรุ่นน้องและรุ่นพี่ บรรยากาศดูอบอุ่นขึ้น การรับน้องจะหนักแต่บรรยากาศความเป็นพี่น้อง จะรู้จักกันมากขึ้น


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. รุ่นพี่มีการจัดหน้าที่ของแต่ละทีม (Team Work)

2. รุ่นพี่ทำงานหลากหลายรูปแบบหลายบรรยากาศ

3. รุ่นพี่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง