SAD KM-Workshop “การบริการจัดการกิจกรรมรับน้อง”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  3

ผู้เล่า :  อำพล   วิจิตขจี

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อเรื่องเล่า :  “การบริการจัดการกิจกรรมรับน้อง”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ระบบการจัดการของนิสิตกับผู้บริหาร นิสิตจะต้องทำคู่มือเบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการทำงานทั้งนิสิตและอาจารย์ กิจกรรมฯ มีการแบ่งตามสโมสรของคณะ มีค่ายรับน้องรวม และมีการรับน้องสโมสร 1 สัปดาห์ให้เข้า 2 ครั้ง ป้องกันการรับน้องนอกรูปแบบ โดยผู้ที่จะจัดกิจกรรมต้องเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งไว้เท่านั้น ปีแรกๆ ยังไม่มีรูปแบบต้องใช้เวลา 3-5 ปี จึงจะได้รูปแบบนี้ มีการทำจดหมายถึงผู้ปกครองให้เข้ามาดูกิจกรรม และมีการอับเดต WEB Site กิจกรรมรับน้องอยู่เสมอ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การบริหารจัดการที่ดี

2. บุคลิกของนิสิตที่จะรับผิดชอบกิจกรรมการรับน้อง

3. การร่วมมือกันของทุกฝ่าย

 4. มีแผนงานการจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นรายกิจกรรม

5. มีการร่างระเบียบการ และ มีการประเมินผลกิจกรรม

 6. กิจกรรมต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67370, เขียน: 15 Dec 2006 @ 05:01 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)