KP. English Camp 2019 : The Wheels of Time


การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมค่ายฯ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอย่างได้ผล เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้และฝีกทักษะทางภาษาร่วมกับเพื่อนๆ ในบรรยากาศสนุกสนาน ไร้สภาวะตึงเครียดหรือแรงกดดันจากรอบด้าน

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฯ ที่สนใจจะรับการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. วิทยากรชาวไทย 21 คน
2. วิทยากรชาวต่างชาติ 6 คน
3. นักศึกษาฝึกระสบการณ์ 3 คน
4. พี่เลี้ยง Staff 6 คน จากนักเรียนชั้น ม 5/8
5. นักเรียนผู้รับการพัฒนาฯ 50 คน

ลงทะเบียนกันตั้งแต่เริ่มมีแสงแรกของวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2562 และออกเดินทางทันที่ที่รวบรวมสมาชิกได้ครบ

พิธีเปิด โดย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯ  
กิจกรรมการพัฒนาฯ
กิจกรรมกลุ่มใหญ่  ให้พี่ๆ Staff นำน้องๆ ทำกิจกรรมสันทนาการฯ ทั้งภาคเช้าและบ่าย โดยมีวิทยากรคอยเสริมทัพ(หากจำเป็น) 

เป็นโอกาสอันดีที่พี่ๆ Staff จะได้ฝึกภาวะการเป็นผู้นำที่ดีและช่วยเหลือน้องๆในการทำกิจกรรม  

กิจกรรมฐานต่างๆ 

Rotation I: Present Simple Tense (Singular Form /Plural Form/Verb Spelling)
Game: Building a Tower
หลังจากเรียนรู้เรื่องกฎ-เกณฑ์ และการแต่งประโยค จึงให้เล่นเกม Building a Tower โดยใช้วัสดุเป็นหลอดและสก๊อตเทป จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม แข่งขันกันสร้างหอคอย โดยให้สมาชิกมาซื้อหลอดที่วิทยากร  ด้วยการพูดประโยคภาษาอังกฤษ ตาม Pattern ของ Present Simple Tense ถ้าเป็นประโยคสมบูรณ์( Sub + V. + Noun + preposition + place ) จะได้หลอด 3-4 อัน ใครพูดได้แค่ Sub + V จะได้หลอดแค่ครั้งละ 1 อัน  ถ้าอยากได้หลอดเพิ่มก็สามารถวนมาซื้อ(พูดประโยคภาษาอังกฤษ) ได้อีก  ทีมไหนต่อได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

Rotation II: Present Continuous Tense ( Gerunds Vocabularies / Pattern Form)
วิทยากร จะอธิบายวิธีการทำ V+ing / กฎเกณฑ์ การแต่งประโยคตาม Pattern และยกตัวอย่างประกอบ
Game: จัดวางกล่องด้วยสมองอัจฉริยะ 
แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม แข่งขันกันแต่งประโยค ตามรูปภาพที่วางไว้ให้แต่ละทีม โดยส่งนักเรียนมาเขียนประโยค ตามภาพที่เห็นในรูปแบบของ Present Continuous Tense ให้ถูกต้อง หากเขียนถูกจะมีสิทธิ์ เดินไปหยิบกล่องที่วางไว้รวม 3 จุด จำนวน 5 ใบ  ซึ่งผู้เล่นจะจัดวางเรียงกล่องได้แค่ 1 ครั้ง/ รอบ   จากนั้นผู้เล่นลำดับต่อไปที่เขียนประโยคได้ถูกต้อง จะมาจัดวางเป็นลำดับต่อไป  กลุ่มไหนแต่งประโยคเสร็จเร็ว และวางกล่องซ้อนได้ตามขนาดที่จุดเดียว( 5 กล่อง)ได้ก่อน จะเป็นทีมที่ชนะ 

Rotation III: Past Simple Tense (Irregular Verbs /Pattern Form/Sentences) 

มีการเรียนรู้เรื่องการผันคำกริยา Irregular Verbs - Regular Verbs / การแต่งประโยค และการฝึกรูปประโยคด้วยแบบฝึก จากนั้นจึงฝึกทักษะการพูดประโยค ด้วยการเล่นเกม Shooting Game
Shooting Game  แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม ให้สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเดินออกมาพูดประโยคภาษาอังกฤษ สลับกันทีมละ 1 คน หากพูดได้ถูกต้องตาม Tense ก็จะมีสิทธิ์โยนหินลงหลุม ถ้าโยนหินลงหลุมก็จะได้แต้ม หลังจากนั้นจะรวมแต้มว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะ   

Rotation IV: Past Continuous Tense (Pattern Form / Examples) 

ศึกษา Pattern ของประโยค การใช้ และตัวอย่างของประโยคและฝีกใช้ประโยค ให้ถูกต้อง
จากนั้นเล่นเกมบรรยายภาพเป็นทีม 
แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม แข่งขันกันใช้คำศัพท์ที่ให้มาเรียงเป็นประโยคบรรยายภาพ ตามรูปแบบของ Past Continuous Tense ทีมไหนเรียงประโยคเสร็จก่อนและถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ

Rotation V: Future Simple Tense ( Positive form /Negative Form /Question Form)
หลังจากศึกษา / ฟังคำอธิบาย การใช้ และฝึกประโยค จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม สมาชิกของแต่ละกลุ่ม จะช่วยกันปฏิบัติตามคำสั่ง  
บอร์ดที่ 1. เรียงประโยคโดยใช้คำที่กำหนดให้ 
บอร์ดที่ 2. ผันคำกริยาที่ให้มาแต่ละประโยคให้ถูกต้อง
กลุ่มไหนเสร็จก่อนแล้วถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ  จากนั้นสลับบอร์ดแข่งขันกันอีก 1 รอบ เพราะเนื้อหาไม่เหมือนกัน 

 อาหารกลางวันและขนมระหว่างพักเบรกเช้า-บ่าย 

ฝ่ายพยาบาล ก็มีงานทำเช่นกัน 2 ราย
รายที่ 1.   ผึ้งน้อยฝากพิษบนข้อมือน้อง โชคดีที่ไม่แพ้ 
รายที่ 2.   อาการปวดหัว  ผู้มีอาการปวดหัวนั่งถือซองยายิ้มแฉ่ง  เพราะจะได้รับประทานยานั่นเอง  

ให้เวลาน้องๆ ได้พักผ่อนชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม ประมาณ 50 นาที 

กิจกรรมการประเมินผลฯ

ประเมินด้วยแบบทดสอบ :  พี่ๆ Staff แจกแบบทดสอบให้น้องๆทำ เพื่อประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเนื้อหาเรื่อง tense ทั้ง 5 ฐาน  และมีการแจกรางวัลให้กับผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 3 ลำดับ  และแจกรางวัลกลุ่มที่รวบรวมสติ๊กเกอร์ที่ได้รับจากฐานต่างๆ ในช่วงทำกิจกรรมได้มากสุด  *** ผลปรากฏว่า มีอยู่ 2 กลุ่ม ได้คะแนนเท่ากัน  จึงให้รางวัลไปทั้ง  2 กลุ่ม  ***
*** การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมค่ายฯ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอย่างได้ผล เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้และฝีกทักษะทางภาษาร่วมกับเพื่อนๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ไร้สภาวะตึงเครียดหรือแรงกดดันจากรอบด้าน *** 

แนะนำสวนป่าพันธุ์ไผ่ สถานที่ทำกิจกรรม ที่จัดไว้รองรับคณะที่ต้องการมาทำกิจกรรมแบบค้างคืน จำนวน 80-100 คน

ก่อนเดินทางกลับ ให้น้องๆ ช่วยกันเก็บขยะในบริเวณอุทยานฯ เพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดตา   คณะฯเดินทางกลับถึงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ในเวลา 16:30 น. โดยสวัสดิภาพ 
***... ขอขอบคุณผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา  " KP. English Camp 2019 : The Wheels of Time "  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะผู้ดำเนินกิจกรรมฯ มา ณ โอกาสนี้นะคะ ... ***
 *** ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ   ***

หมายเลขบันทึก: 673491เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2019 17:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2019 19:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี