ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งครั้งล่าสุดที่จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะทำงานได้ประชุมกันสร้างตัวชี้วัดคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นตัวชี้เกณฑ์มาตรฐานกลาง ขึ้น ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ  6 ด้าน คือ


1. ด้านงานบริการ
2. ด้านงานเทคนิค
3. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การบริหารจัดการที่ดี
5. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
6. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


                          ซึ่งแนวคิดของการคิด ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้นมีที่มาจากการที่ห้องสมุดอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคมาคิดวันว่าการที่หน่วยงานภายนอกมาประเมินมหาวิทยาลัย ห้องสมุดก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่ง ซึงส่วนใหญ่การประเมินสำนักหอสมุดก็จะประเมินที่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดด้านหนึ่ง แต่ยังไม่ใช่ดัชนีชี้วัดคุณภาพได้อย่างชัดเจนนัก ดังนั้งทางกลุ่มจึงคิดตัวดัชนีชี้วัดทั้ง 6 ด้านขึ้นมา โดยมีแนวคิดว่า เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ห้องสมุดใดทำอยู่แล้วก็ไม่จัดนำมาเป็นตัวบ่งชี้ แต่ถ้างานไหนที่เป็นลักษณะงานเชิก รุก และท้าทายก็จะนำมาเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้ง 6 ด้านนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นผมจะได้แจงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง