• ออกหน่วยตรวจ PCU บ้านทรัพย์ –บุญชู กับอาจารย์แพทย์
  • พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของศิริราชอีก 4 คน
  • วันนี้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมาอีก 4 คนจากศิริราช

เรามาดูประวัติของหน่วยบริการ PCU บ้านทรัพย์ –บุญชู  ดังนี้

  1. ประวัติความเป็นมา

                 สถานีอนามัยบ้านทรัพย์ บุญชู ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ดำเนินการก่อสร้างจากงบสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2516 ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท

เนื้อที่ 1 ไร่ 6 ตารางวา ซึ่งเป็นที่บริจาคของนายทรัพย์ รอดบรรจบ และนางบุญชู รอดบรรจบจึงใช้ชื่อผู้บริจาคเป็นชื่อของสถานีอนามัยว่า สถานีอนามัยบ้านทรัพย์ บุญชู  ต่อมาในปีงบประมาณ 2538 ทางสาธารณสุขจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณมาให้สร้างสถานีอนามัยทดแทนขึ้นหลังใหม่ซึ่งเป็นหลังปัจจุบันนี้ ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 28 สิงหาคม 2538 ด้วยงบประมาณ 1,558,000  บาท  และได้เปิดดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อ ปี 2539 

           

                  พ.ศ. 2547 ได้รับงบต่อเติมด้านล่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา

2. สภาพทั่วไป           ภาพรวมของชุมชนสถานีอนามัยทรัพย์บุญชู  ตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

<h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt">ทิศเหนือ                      ติดต่อกับตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี</h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt">ทิศใต้                           ติดต่อกับเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร</h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt">ทิศตะวันออก             ติดต่อหมู่ที่  12,  14  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี</h1>

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับหมู่ที 13,  15  และหมู่ที่   16  ตำบลลำลูกกา   อำเภอลำลูกกา   จังหวัดปทุมธานี  

3. ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่และสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทุกหมู่บ้าน

 

4. สภาพเศรษฐกิจ           ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมคือ  ทำนา รองลงมาคือ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการเป็นบางส่วน  

 

5. สถานีอนามัยทรัพย์ - บุญชูดูแลครอบคลุม 9 หมู่บ้าน

</span><p> </p>