เด็กพลัสแผนงาน สสส.ใช้งบฯ อปท. สปสช.วิทยากร สอช.วปช.และศพด จัดการโดย ศพค.

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก คิดดี ดูดี โดยการสร้างพลังภูมิคุ้มกันด้วยการร่วมมือผนึ่กพลัง 5 พลัง คือ พลังแห่งตัวตน พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังครอบครัว พลังชุมชนและพลังโรงเรียน

        เด็กพลัสคือแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนของ สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)ที่มุ่งเน้นให้

เยาวชนพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิต ภายใต้สโลแกนที่ว่า ขจัดร้าย ขยายดีและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก คิดดี ดูดี โดยการ

สร้างพลังภูมิคุ้มกันด้วยการร่วมมือผนึ่กพลัง 5 พลัง คือ 

พลังแห่งตัวตน  

พลังเพื่อนและกิจกรรม

พลังครอบครัว 

พลังชุมชนและ

พลังโรงเรียน..

น้องมุกเยาวชนต้นกล้าที่สร้าวมาเมื่อปี2552 วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงพี่สอนน้อง

      .วันนี้ทาง ศพค.(ศูนย์พัฒนาครอบครัว)ได้จัดโครงการ"เด็กพลัส"ภายใต้ชื่อโครงการ "เด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดีเพื่อ

สุขภาวะที่ดี  โดยได้รับประมาณจาก อปท.(องค์การบริหารท้องถิ่น) เทศบาลตำบลปากพะยูน โดยมีวิทยากรจากสอช.(สภาองค์กร

ชุมชน วปช.(วิทยาลัยป้องกันชุมชน) และ ศพด.(ศูนย์พัฒนาเด็ก)ซึ่งมี ศพค.(ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลปากพะยูน 

จัดทำโครงการ....

      .ได้ออกแบบกิจกรรมโครงการไว้ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สร้างความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาวะที่ดี 

มีจิตอาสา 

ส่วนที่ 2 ลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้เรื่องอาชีพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

ส่วนที่ 3ปฎิบัติการจิตอาสาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมริมทะเลสาบปากพะยูน 


ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุง แนะนำการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

ซึ่งวันนี้ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 2 ส่วนคือการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดี และพื้นที่เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ คือ

การเลี้ยงผึ้งและชันโรง ณ.ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุงสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน....

ซึ่งวันนี้เด็กพลัสได้รับพลังแห่งตัวตน พลังเพื่อนและพลังชุมชน  พลังโรงเรียนในการมุ่งมั่นทำความดีที่ผนึกพลังร่วมเพื่อเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากพะยูนให้เป็นเด็กพลัส......

คุณอิสระ มะหมัด นักพัฒนาเทศบาลปากพะยูนชี้แจงโครงการ

ทีมอดีตเยาวชนต้อนกล้าที่มาเป็นพี่สอนน้อง

บ้านวอญ่า 23 พย 62

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (2)

การเรียนรู้สู่จินตนาการนำไปสู่การสร้างสรรค์และเกิดนวะตกรรม

เด็กพลัสเยาวชนจิตอาสาห้าพังบวก สร้างเยาวชนุ่นใหม่ขอบคุณอาจารย์จำรัสที่ให้กำลังใจ