การครองเรือนให้มีความสุข

เครื่องปรุง

1. ความรักความปรารถนาดี                 3 ถัง

 2. ยอมรับในความแตกต่าง                 2 ถัง

3.  ให้อภัย                                            3 กะละมัง

5. ลดการใส่ใจ                                   6  ถ้วย

 5. วางเฉย                                         6 ถ้วย

วิธีปรุง

นำความปราถนาดีและรักคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน  เติมเต็มด้วยความใจดีและให้อภัย  ลดความใส่ใจในบางเรื่อง นำไปเสริฟด้วยการวางเฉยและใจเย็น เท่านี้คุณก็จะมีชีวิตคู่ที่แสนจะมีความสุข