การยอมรับและเผชิญความตายอย่างสงบ

เป็นเป้าหมายหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ผู้ป่วยและครอบครัว ทีมผู้ดูแล และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ผู้ป่วยและครอบครัวจะต้องมีการรับรู้ความเจ็บป่วยตามความเป็นจริง เข้าใจธรรมชาติของชีวิต เตรียมความพร้อมที่จะเผ๙ญกับความเจ็บป่วยและความตายอย่างมีสติ

ผู้ดูแลต้องฝึกฝนตนเองให้ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวได้ โดยการฝึกสติ สมาธิ และฝึกพิจารณาความตาย เข้าใจหลักไตรลักษณ์

สุดท้ายผู้ป่วยต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมต้องเงียนสงบ อบอุ่นอยู่ท่ามกลางคนที่รัก