การใช้สิทธิบัตรทองของพระภิกษุในปัจจุบันยังไม่สะดวกในทางปฏิบัติ