ฮา ฮ้า ปุจฉา! ถ้าทำงานอยู่ในด้านสุขภาพก็ต้องนึกถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความต่อเนื่อง ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ มีการฟื้นหายจากความเจ็บป่วย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมการพยาบาลเรื่องการวางแผนจำหน่ายหรือส่งต่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งหน้าที่หนึ่งของบุคลากรทีมสุขภาพทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่บ้านหรือย้ายไปสถานรักษาและชุมชนอื่นๆ จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นระบบในประเทศไทยยังมีน้อย และเพิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่มีการรณรงค์มาตรฐานบริการของโรงพยาบาล(Hospital accreditation ) ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นส่วนช่วยให้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามระบบกระบวนการการวางแผนจำหน่ายหรือการดูแลที่ต่อเนื่องควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆๆขึ้น.........