สูตรการทำงานให้มีความสุข เครื่องปรุง

1. มิตรภาพและความปรารถนาดี               5  ถัง

2. ความใจดี                                              1 โอ่ง

2. ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล      1 กะละมัง

2. ให้อภัย                                                  2 โอ่ง

3. ความจริงใจ                                          5 โอ่ง

4. วางเฉย                                                3 ถัง

วิธีปรุง

  นำเอามิตรภาพและความปรารถนาดีคลุกเคล้าให้เข้ากัน  หมั่นเติมความใจดีและการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล  นำไปเสริฟด้วยความจริงใจ เท่านี้ก็จะได้บรรยากาศการทำงานที่แสนอบอุ่นและมีความสุข