จัดการประเมินองค์การ

“ท่านอาจหลอกคนบางคน ได้บางครั้ง ในบางเวลา แต่ไม่อาจหลอกทุกคน ได้ทุกครั้ง ตลอดเวลา
การประเมินผลถือเป็นหน้าที่หลักทางการบริหารประการที่สี่ขององค์การและผู้บริหาร หากขาดซึ่งการประเมินผลที่ดีอาจมีการดำเนินงานที่ผิดทิศหลงทางได้ ในการประเมินผลนั้นผมขอยกคำกล่าวของอับราฮัม ลินคอร์น  ที่ว่า
ท่านอาจหลอกคนบางคน ได้บางครั้ง ในบางเวลา แต่ไม่อาจหลอกทุกคน ได้ทุกครั้ง ตลอดเวลา

หลักการสำคัญคือเมื่อเราทำอะไรก็ตามเราจะดูว่าดีขึ้นหรือไม่เราก็ต้องมีการประเมิน และตัวเราต้องทำตัวเป็นแก้วที่น้ำไม่เต็มตลอดเวลาเพื่อคอยรับฟังคำชี้แนะ ยอมรับฟังข้อเสนอแนะ ไม่ป้องกันตัวเองมากเกินไป   โดยการประเมินอาจประเมินตั้งแต่กระบวนการทำงานหรือผลของงานก็ได้ แต่ที่ควรเน้นการประเมินผลของงานหรือผลสัมฤทธิ์มีตั้งแต่ผลผลิต(Output),ผลลัพธ์(Outcomes)และผลกระทบ(Impact/Ultimate outcomes) การประเมินที่โรงพยาบาลบ้านตากนำมาใช้คือ

-          ประเมินตนเองโดยใช้ค่าตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงานทุกระยะ

-          แบบประเมินตนเอง จัดทำแบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาล และระดับหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

-          มีทีมประเมินภายใน(Internal surveyor) ประเมินทุกหน่วยและทีมคร่อมหน่วยงานทุกทีม

-          อาจารย์ที่ปรึกษา มาให้คำปรึกษา 3 ครั้งและจัดทีมภายนอกมาทำICV 1 ครั้ง

-          ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากภายนอกหรือทีมพี่เลี้ยงจากหน่วยงานอื่น

-          ประเมินเครื่องมือแพทย์โดยสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ที่มีความสำคัญสูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้

-          ประเมินโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นThird party เช่น พ.ร.พ. ในแบบของIntensive Consultant Visit และAccreditation

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิดและวิธีการประเมินที่เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ

ผู้ป่วยและบุคลากรที่นั่นน่าจะได้สิ่งดี ๆ มามากมายเลยครับ