การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้

          คณะเศรษฐศาสตร์  มช.   ร่วมกับ สกอ.,  สกว.,  และ สวทช.   จัดงานประชุมวิชาการว่าด้วยเศรษฐกิจชุมชนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1   เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้"  ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  วันที่ 8 - 9 ธ.ค.48   เป็นการประชุมที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียน (เพราะมี sponsor)   มีประเด็นสำคัญ ๆ ที่นำมาสัมมนากลุ่มย่อยกันดังนี้

     - เศรษฐกิจชุมชนบนฐานเกษตรยั่งยืน
     -  เศรษฐกิจชุมชนบนฐานอาหารพื้นบ้าน
     - เศรษฐกิจชุมชนบนฐานสมุนไพร
     - เศรษฐกิจชุมชนบนฐานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นบ้าน
     - เศรษฐกิจชุมชนบนฐานการท่องเที่ยว
     - การบริหารจัดการเชิงเศรษฐกิจของกลุ่มชุมชน
     - การใช้ทุนสังคมและทรัพยากรสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

         นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายภาพรวมด้านการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   การบรรยายพิเศษ   และการอภิปรายหมู่ที่น่าสนใจมากมาย   ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานวิจัย  คณะเศรษฐศาสตร์  มช.   โทรศัพท์ (053) 942-239,  (053) 942-241   โทรสาร (053) 942-202 

วิจารณ์  พานิช
 9 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)