ก้าวเดินนั้น...สำคัญ

ชนะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดชีวิต...ด้วยชีวิตเรา

     " บ้านอานาง " เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบางลึก ไม่ไกลจากตัวเมืองชุมพรมากนัก เป็นหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมมาตลอด   แต่วันนี้ปัญหาดังกล่าวได้หมดไปก็ด้วย  พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่  (แก้มลิงธรรมชาติ) เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับราษฎรจังหวัดชุมพรและหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง  จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวบ้านของหมู่ที่ 3   ต.บางลึก อ.เมือง  จ.ชุมพร (บ้านอานาง) ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

       แต่ก่อนจะเดินทางไปสู่เรื่องเล่าวันนี้ ผมขอท้าวความเดิมว่าทำไมพื้นที่หนองใหญ่จึงพัฒนาเป็นแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่หนองใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ  ตั้งอยู่ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ลุ่ม น้ำขัง บริเวณกว้าง มีพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ แต่ช่วงฤดูฝนน้ำหลากจะท่วมพื้นที่โดยรอบประมาณ 3,000 ไร่ จึงทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นแบบนี้ทุกๆ ปี

       นายพรั่ง  เกิดมาลัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดหนองใหญ่เล่าถึงปัญหาในอดีตให้ฟังว่า " ก่อนที่จะมีการพัฒนาหนองใหญ่ พื้นที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เพราะน้ำท่วมตลอด ปีหนึ่งประมาณ 5 - 6 ครั้ง ชาวบ้านละแวกนั้นถือว่าเรื่องปกติ อาชีพของชาวบ้านคือหาปลาตอนน้ำท่วม ซึ่งก็มีรายได้ไม่มากนัก "

       นายแสงแก้ว  จิตรอัมพร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู๋ที่ 3 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีพื้นที่ติดหนองใหญ่ เล่าให้ฟังว่าในอดีตนั้นประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมมาตลอด แต่หลังจากพระเจ้าอยู่หัวไดมีพระราชดำริในเรืองโครงการแก้มลิง ก็ทำให้ประชาชน สามารถปลูกพืชสวนได้ เช่น มังคุด สัมโอ หรือพืชไร่ เช่น คะน้า กว้างตุ้ง ถั่วแดงและมีการร่วมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารพิษ ทำให้ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้นเห็นได้ชัดเจน

       นางมนฑา  ขยายแสง  ราษฎรผู้เคยประสบน้ำท่วม ปัจจุบันได้ตั้งกลุ่มการจัดทำดอกไม้และการผูกผ้าในงานพิธี โดยการสงเสริ่มของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร  ภายใต้โคงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนตกงานว่างาน เป็นการสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ถือว่าพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้วย เพราะคุณมณฑา บอกว่า ในอดีตการดำเนินการชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย น้ำท่วมก็หาปลา เลยหน้าน้ำหลากก็ปลูกผัก พอมีกินมีใช้ไปวันวันหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนไป ค่าครองชีพสูงขึ้นลูกต้องเล่าเรียน ทำให้ต้องดิ้นร้นมากขึ้น เพื่อที่ จะให้ครอบครัวอยู่รอดตามสัญชาติญาณของมนุษย์และจะผลักดันถนนทางเดินที่ดีกว่า จึงได้นำเรื่องของการสร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวไปปรึกษากับ อบต.ของหมู่ที 3 คือ คุณปรีชา สมบัตินา

        การประสานงานระหว่าง อบต.สำนักงานจัดหางานชุมพรนั้นมีมานานในลักษณะของการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ส่วนใหญ่อบต. จะทราบถึงภารกิจของสำนักงานฯเป็นอย่างดี ความเป็นกันเอง ความเข้าใจ การให้ซึ่งกันและกันเป็นบ่อเกิดให้การทำงานเพื่อประชาชนร่วมกัน คุณปรีชา สมบัตินา จึงได้นำเรื่องความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านมาปรึกษา ในการที่จะกระทำเพื่อให้ชาวบ้านสามารถลุกขึ้นมาสู่ชีวิต ถูกต้องแล้วครับผู้นำต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้สังคม

        ผมตอบตกลงคุณปรีชาแต่มีเงื่อนไข ผมต้องไปประชุมกลุ่ม  เราต้องการเห็นความร่วมมือ จากประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถสานฝันของชาวบ้านให้เป็นจริงสืบไป ในวันประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านของ หมู่ที่ 3 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร (วันที่ 22 มิถุนายน 2548) มีประชาชนมาประชุมโดยพร้อมเพรียงและเราได้รับเกียรติจากประธานสภา อบต.บางลึก คุณทวีศักดิ์ ฤทธิ์เกษร เข้าร่วมประชุมด้วย รวมถึงเหล่าผู้นำของพื้นที่ ผมได้เปิดเวทีให้ชาวบ้านได้เสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แต่อยู่ภายใต้กรอบ " คุณมีเหตุผลอะไร...มากน้อยแค่ไหน...ที่ทำให้คุณคิดอย่างนั้น " ในที่สุดก็ได้ข้อยุติ ข้อตกลง นัดวันที่อบรมระหว่างวันที่ 27 29 มิถุนายน 2548 นั้นคือผลสรุป

         อุปกรณ์ฟรี  อาหารฟรี  มีงานทำให้ สิ่งที่สำนักงานจัดหางานให้กับประชาชน  ระหว่างการอบรม ทำให้ภาพของชาวบ้านที่มาเข้าชั้นเรียนใหม่ มีรอยยิ้มและมีความสุข ทุกคนตั้งใจที่จะเรียน ตั้งใจที่จะฝึก ทุกคนไม่เคยล้มเลิก หากพวกเขาไม่ได้ใช้ความพยายามเต็มที่ พวกเขาจะไม่ปล่อยให้วัน เวลาในวันนี้สูญเสียไปเปล่าๆ โดยคิดว่าค่อยกระทำวันพรุ่งนี้ อีกต่อไป  นั้นเป็นคำพูดของชาวบ้านให้สัญญากับ นางสุภาวดี สัคคะวัฒนะ จัดหางานจังหวัดชุมพร ซึ่งได้ลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง  อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านก็คือ ทีมงานข่าวจากสื่อต่างๆ ที่ได้ลงไปถ่ายทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภานยนอกได้รับทราบด้วย

         หลังจากผ่านพ้นการฝึกอาชีพไป 30 วัน ผมได้มีการติดตามผลงาน โดยผ่านทางคุณมณฑา ก็ได้รับข่าวดีว่า คุณมณฑาและครอบครัว สมาชิกกลุ่มฯ สามารถมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามา มีการช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน กรณีบ้านใครมีงานทำ " การทำดอกไม้การผูกผ้าสำหรับงานพิธี " เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป งานเริ่มเข้ามารายได้ก็มากขึ้น โดยเฉพาะการทำดอกไม้มีงานเข้ามาตลอด เริ่มมีการออกโชว์ตามงานต่างๆ ของจังหวัด ร่วมกิจกรรมงาน OTOP  นับว่าเป็นย่างก้าวเดินที่สวยงามของประชาชนแห่งบ้านอานาง

         แต่เราจะลืมไม่ได้อีกเช่นกันสำหรับบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านรวมถึงมีการรับปากรับคำในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มต่อไป พวกเราชาวจัดหางานจังหวัดชุมพรขอขอบคุณ นายบรรจง  พูลศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก  นายทวีศักดิ์    ฤทธิเกษร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก   นายแสงแก้ว  จิตรอัมพร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายปรีชา  สมบัตินา  ส.อบต. หมู่ที่ 3  ต.บางลึก ทีมข่าว  ช่อง 7 ทีมข่าวช่อง11  ทีมข่าวชุมพรวิชั่น ทีมงานกองส่งเสริมการมีงานทำ  กรมการจัดหางาน     ที่ได้ไปให้กำลังใจต่อกลุ่มฝึกอาชีพ

                                                               

         ห่วงใยและเป็นกำลังใจ ให้ทุกๆคนก้าวเดินต่อไป  ก้าวกันไปเถิด  เพราะก้าวเดินนั้นสำคัญ  เราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สำเร็จ...หากเราจะก้าวไปให้ถึงเส้นชัย...จะเร็ว...จะช้า...ไม่สำคัญ ขอเพียง  ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป

                                                                    

                                                                                          

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Employmentความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ....

       ดิฉันได้อ่านข้อความของท่านแล้วพบว่ามีบางคำที่ผิดพลาด ดังนี้  กว้างตุ้ง สงเสริ่ม

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายด้วยใจเหมือนกันค่ะ...

ขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมเยือน

แล้วจะติดตามผลงานของท่านชนะ นะเจ้าค่ะ