ชีวิตที่พอเพียง 3541. พันธุกรรมของความพึงใจทางเพศ


วารสาร Science คอลัมน์ This Week in Science ของฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนะนำเรื่อง The genetics of sexual orientation (๑)   นำผมไปสู่รายงานผลการวิจัยเรื่อง Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior ที่ลงในวารสารฉบับเดียวกัน (๒)    ที่ให้หลักฐานทางพันธุกรรมของมนุษย์เป็นครั้งแรก  ว่าความพึงใจทางเพศ (sexual orientation) เป็นพันธุกรรม    มียีน ๕ ตัวเกี่ยวข้อง    ที่ภาษาวิชาการเรียกว่า เป็นพันธุกรรมแบบ polygenic    ยีนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกลไกการควบคุมฮอร์โมนเพศ  และการรับกลิ่น    

เป็นการศึกษาในคนเกือบ ๕ แสนคน ในสามประเทศ    ด้วยวิธีการที่เรียกว่า genome-wide association study (GWAS)    พบชัดเจนว่าพฤติกรรมชอบคนเพศเดียวกัน (same-sex sexual behavior) เป็นพันธุกรรมอเนกพันธุ์ (polygenic inheritance)    

เขาบอกว่า ประชากรมนุษย์ร้อยละ ๒ – ๑๐ เป็นคนที่ชอบเพศเดียวกัน   บางคนเป็นโฮโมเซ็กช่วล  บางคนเป็นไบเซ็กช่วล    ผลและการตีความผลการวิจัยมีความซับซ้อน และผมอ่านเข้าใจไม่ดีนัก    จับความได้ว่ายีนเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความปรวนแปรในความพึงใจทางเพศ ร้อยละ ๘ – ๒๕    ตีความต่อได้ว่า ปัจจัยด้านพันธุกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุให้ชอบคนเพศเดียวกัน 

ยีนกลุ่มนี้ มีผลต่อลักษณะอีกหลายอย่างของมนุษย์ ได้แก่การสูบบุหรี่  การเสพกัญชา  ความกล้าเสี่ยง  และพฤติกรรมชอบลอง (openness to experience)   

ผลการวิจัยนี้ ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวิจัยปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพึงใจทางเพศ    ซึ่งมีความซับซ้อนมาก         

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ส.ค. ๖๒

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)