คุณเอื้อแห่ง CARD (ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์) ได้ให้หัวปลา KV เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน CARD เพื่อพัฒนาคุณภาพโดยรวมของ CARD โดยสรุปตามภาพด้านล่าง