เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :   รองศาสตราจารย์อาคม   กาญจนประโชติ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยแม่โจ

ชื่อเรื่องเล่า :  เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามีคคี อาวุโส


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ม.แม่โจ้มีชื่อเสียงในการรับน้องค่อนข้างไม่ค่อยดีนัก จึงต้องสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่า ศิษย์รุ่นแรกมากจากครอบครัวที่ดีมีฐานะทั้งหมด จึงใช้ระบบ SOTUS มาปกครอง และยึดคำว่า “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” มีการตั้งธรรมนูญแม่โจ้ “มาก่อนเป็นพี่ มาทีหลังเป็นน้อง มาพร้อมกันเป็นเพื่อน” และให้ปฏิบัติตามธรรมนูญ มีเพลงชาติแม่โจ้ มีการกำหนดรุ่น ทุกคนมีรุ่นประจำตัว จะทำให้เกิดความสามัคคี ยอมรับในความอาวุโส ยอมรับความผูกพัน 6 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันรับน้องใหม่ เรียกว่าวัน “คลอดน้อง” มีกิจกรรมที่จะลงโทษ พี่ที่รับน้องไม่ถูกต้อง โดยให้อ่านบทลงโทษของธรรมนูญ และผู้กระทำผิดต้องกระโดดลงน้ำชำระร่างกายและยืนยันจะไม่ทำอีก มีการกำหนดกลุ่มรับผิดชอบการรับน้องตามกลุ่มผ้าสีต่าง ๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม มีกิจกรรมรับน้องภายใน 7 วัน และห้ามไม่ให้มีการรับน้องอีกเพราะอยู่นอกเหนือประเพณี มีการเจิมหน้าผากโดยรุ่นพี่ เจิมหน้ารุ่นน้องในเช้าวันที่ 7 มิ.ย. ของทุกปี มีกติกาว่า “รุ่นพี่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเพื่อดูแลน้อง” มีข้อตกลงในการรับน้องตามกติกา ถ้ารุ่นไหนทำไม่ดีจะถูกประนาม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. เป็นประเพณี

2. มีธรรมนูญ

3. เด็ดมีความคิดติดดิน รักองค์กร ทำงานเป็นกลุ่มได้

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง