SAD - KM Workshop การรับน้องที่ภูมิใจ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  2

ผู้เล่า :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต   อมาตยคง

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้องที่ภูมิใจ


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีการเริ่มด้วยการเตรียมการด้วยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และมีการมอบหมายวางกติกา ซึ่งมีนักศึกษา 1200 คน ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรรับน้อง และได้บัตรผู้จัดกิจกรรมรับน้อง (ถ้าไม่ได้บัตรนี้จะจัดไม่ได้) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก่อนเปิดภาคเรียน มีรุ่นพี่กลุ่มประมาณ 300 คน ซึ่งได้มาจากการสมัครใจและคัดเลือกเพื่อการสร้างกติกาและวางแผนว่าจะทำอะไรกันบ้าง สร้างกิจกรรมต้อนรับน้องด้วยความอบอุ่นประทับใจ โดยการแบ่งกลุ่มไม่แบ่งคณะ มีการร้องเพลงมหาวิทยาลัย กลุ่มสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ทำกิจกรรมนี้กันประมาณ 3 วัน ทำให้เกิดความกลมเกลียว ผูกพัน รักใคร่สามัคคี และร่วมกันร้องเพลงมหาวิทยาลัย 8 - 9 เพลง โดยนักศึกษามาร่วมกิจกรรมอย่างน่าทึ่ง ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ทำให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากๆๆ ขนาดนี้


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีการเตรียมการที่ดี มีการวางแผนร่วมกันที่ดี มีระบบที่ดี และความเสียสละของนักศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรม

2. ความเข้าใจที่ตรงกัน สอดคล้องกันในการจัดกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. การยอมรับในกติการ่วมกัน รวมทั้งยอมรับในปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการตามกติกาและข้อห่วงใยของสังคม

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 66985, เขียน: 13 Dec 2006 @ 16:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)